Chủ trương

LỐI VÀO

 

Giới thiệu và xiển dương Phật pháp bằng ngôn ngữ như thật, tri kiến như thật.

Mở ra cánh cửa cho những ai đang tìm kiếm sự an lạc tĩnh lặng của nội tâm; cứu mình, giúp người, xoa dịu và hàn gắn những đổ vỡ chia ly của gia đình, xã hội; góp phần giải quyết những khổ đau triền miên của nhân sinh, kiến lập thế giới hòa bình, nhân ái.

Nối lại và mở rộng con đường của 25 thế kỷ truyền trì đạo lý giải thoát giác ngộ bằng phương tiện và kỹ thuật hiện đại, sao cho những thế hệ tương lai có thể tiếp nhận Phật pháp một cách hiệu quả và thích hợp nhất hầu áp dụng vào cuộc sống đầy biến động và thay đổi từng ngày của ngôi làng thế giới.

CHỦ TRƯƠNG

 

Hoằng dương Chánh pháp chỉ có mục tiêu duy nhất là vì lợi ích và an lạc của nhân loại và dân tộc. Y cứ từ tiêu hướng này cũng như từ lập ngôn Hiến chương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (tu chính ngày 12.12.1973), chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo các châu lục với sự tán trợ của Viện Tăng Thống, quyết định thiết lập Hội Đồng Hoằng Pháp trên hai nguyên tắc khế lý và khế cơ như sau:

“1. Về khế lý: Thành lập Ban phiên dịch & trước tác, tiếp nối sự nghiệp phiên dịch Thánh điển của Hội đồng Phiên dịch Tam tạng dưới sự chỉ đạo của Viện Tăng Thống GHPGVNTN, được tổ chức qua hội thảo của Chư tôn Trưởng lão tại Viện Đại học Vạn Hạnh, ngày 20 – 22/10/1973 (tham khảo tài liệu đính kèm)…

2. Về khế cơ: Thành lập a. Ban Truyền bá giáo lý (Giảng sư và Giáo thọ) b. Ban Báo chí & Xuất bản, c. Ban Bảo trợ. Các ban này, cùng với sự đóng góp của các Cư sĩ, có phận sự nghiên cứu tập quán và xu hướng tư duy của các thành phần xã hội thay đổi do ảnh hưởng bởi các biện pháp chống dịch, đồng thời đề xuất các phương tiện truyền thông, các kỹ thuật hiện đại thích hợp để quảng diễn, phổ biến sâu rộng tinh hoa giáo nghĩa trong các cộng đồng dân tộc đa dạng về truyền thống văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo, bản sắc dân tộc; dễ tiếp thu, và dễ hành trì, vì lợi ích và an lạc của mỗi cá nhân, vì thăng tiến của các cộng đồng xã hội.” (trích Thông Bạch số 10, ngày 10.5.2021, của Bỉnh pháp tỳ kheo Thích Tuệ Sỹ)


THÀNH PHẦN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP

 

Chứng Minh:
Trưởng lão HT. Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ),
Trưởng lão HT. Thích Huyền Tôn (Úc châu),
Trưởng lão HT. Thích Bảo Lạc (Úc châu),
Trưởng lão HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam).

Cố Vấn Chỉ Đạo: HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam)
Chánh Thư Ký: HT. Thích Như Điển (Đức quốc)
Phó Thư Ký: HT. Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ), HT. Thích Bổn Đạt (Canada)

Thành Viên Hội Đồng Hoằng Pháp:

Âu châu: HT. Thích Quảng Hiền (Thụy Sĩ), HT. Thích Minh Giác (Hòa Lan), TT. Thích Thông Trí (Hòa Lan), TT. Thích Nguyên Lộc (Pháp)
Úc châu: HT. Thích Minh Hiếu, TT. Thích Tâm Minh
Hoa Kỳ: HT. Thích Nhật Huệ, HT. Thích Từ Lực

BAN PHIÊN DỊCH & TRƯỚC TÁC:

Cố Vấn kiêm Trưởng Ban: HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam)
Phó Ban: HT. Thích Thiện Quang (Canada)
Phụ tá: TT. Thích Như Tú (Thụy Sĩ)
Thư Ký: Đại Đức Thích Hạnh Giới (Đức)
Ban viên: TT. Thích Tuệ Uyển (Hoa Kỳ), Đại Đức Thích Thanh An (Tích Lan), Ni Trưởng Thích Nữ Giới Châu (Hoa Kỳ), Ni Sư Thích Nữ Quảng Trạm (Pháp), Sư Cô Thích Nữ Giác Anh (Úc Châu), Cư Sĩ Hạnh Cơ (Canada), v.v…

BAN TRUYỀN BÁ GIÁO LÝ:

Cố vấn: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ)
Trưởng Ban: HT. Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ)
Phó Ban: HT. Thích Bổn Đạt (Canada)
Phó Ban: HT. Thích Trường Sanh (Úc châu)
Phó Ban: HT. Thích Tâm Huệ (Âu châu)
Phó Ban: TT. Thích Thiện Duyên (Hoa Kỳ)
Thư Ký: TT. Thích Hạnh Tấn (Đức)
Ban Viên: HT. Thích Nhựt Huệ (Hoa Kỳ), TT. Thích Hoằng Khai (Na Uy), TT. Thích Giác Tín (Úc châu), TT. Thích Thiện Long (Hoa Kỳ), TT. Thích Thiện Trí (Hoa Kỳ), TT. Thích Đạo Tỉnh (Hoa Kỳ), TT. Thích Chúc Đại (Hoa Kỳ), Sư Cô Thích Thông Niệm (Canada), Sư Cô Thích Tịnh Nghiêm (Hoa Kỳ)… cùng chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni thành viên Hội Đồng Hoằng Pháp (sẽ cung thỉnh tham gia theo nhu cầu hoằng pháp của từng châu lục, quốc gia), v.v…

BAN BÁO CHÍ & XUẤT BẢN:

Trưởng Ban: TT. Thích Nguyên Tạng (Úc Châu)
Phó Ban: TT. Thích Hạnh Tuệ, Cư Sĩ Tâm Quang – Vĩnh Hảo (Hoa Kỳ)
Thư Ký: Cư Sĩ Tâm Thường Định – Bạch Xuân Phẻ (Hoa Kỳ)
Ban Viên: Tâm Huy – Huỳnh Kim Quang (Hoa Kỳ), Quảng Tường – Lưu Tường Quang (Úc), Nguyên Đạo – Văn Công Tuấn (Đức), Nguyên Trí – Nguyễn Hòa/Phù Vân (Đức), Quảng Trà – Nguyễn Thanh Huy (Hoa Kỳ), Quảng Anh – Lê Ngọc Hân (Úc), Thanh Phi – Nguyễn Ngọc Yến (Úc châu), v.v…

BAN BẢO TRỢ:

Cố Vấn: TT. Thích Trường Phước (Canada)
Trưởng Ban: TT. Thích Tâm Hòa (Canada)
Phó Ban Úc Châu: TT. Thích Tâm Phương (Úc Châu)
Phó Ban Âu Châu: TT. Thích Quảng Đạo (Pháp), Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Phước (Đức)
Phó Ban Châu Mỹ: Ni Sư Thích Diệu Tánh (Hoa Kỳ), Thượng tọa Thích Thường Tịnh (Hoa Kỳ)
Phụ tá: ĐĐ. Thích Thông Giới (Canada), Sư Cô Thích Nữ Thông Tịnh (Canada)
Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Bảo Quang (Canada)
Thư Ký: Ni Sư Thích Nữ Đức Nghiêm (Canada)

Dự kiến sẽ còn bổ sung một số thành viên vào Hội Đồng Hoằng Pháp cũng như các ban viên được thỉnh cử tham gia vào 4 Ban trong những cuộc họp sắp tới.


LIÊN LẠC

Mọi Phật sự liên quan Hội Đồng Hoằng Pháp, xin liên lạc về Văn Phòng Thường Trực,
với các địa chỉ sau đây:
– Hòa thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký HĐHP, GHPGVNTN
Viên Giác Pagoda. Karlsruher Str. 6, 30519 Hannover, Germany
Website: www.hoangphap.org; Email: hdhp.ctk@gmail.com  | Tel: +49 511 879 630

– Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Phó Thư Ký HĐHP, GHPGVNTN
Phật Đà Buddhist Temple, 4333 30th Street, San Diego, CA 92104, U.S.A.
Email: thichnguyensieu_thgl@yahoo.com  |  Tel: (619) 283-7655

– Hòa thượng Thích Bổn Đạt, Phó Thư Ký HĐHP, GHPGVNTN
Chùa Phổ Đà Sơn, 1002 Somerset Street, Ottawa, Ontario K1R 6R9 – Canada
Email: bon_dat@yahoo.com  |  Tel: (819) 665-0259

Cúng dường, yểm trợ các Phật sự của Hội Đồng Hoằng Pháp, xin liên lạc:
Thượng tọa Thích Tâm Hòa, Trưởng Ban Bảo Trợ HĐHP, GHPGVNTN
Phap Van Centre, 420 Traders Blvd., East Mississauga, Ontario L4Z 1W7 – Canada
Website: www.hoangphap.org; Email: hdhp.bbt@gmail.com; Tel.: +1 905 712 8809 | +1 519 587 2124

Về tin tức, thông cáo liên quan Phật sự của Hội Đồng Hoằng Pháp, xin liên lạc:
Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, Trưởng Ban Báo chí & Xuất bản HĐHP, GHPGVNTN
Quảng Đức Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Website: www.hoangphap.org; Email: hdhp.bbc@gmail.com | Tel: +61 481 169 631

Back to top button