GHPGVNTN Âu Châu: Thông bạch Đại lễ Phật đản PL. 2566 – 2022

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE
Chùa Association Bouddhique
Khánh Anh

Âu châu, ngày 21/04/2022

THÔNG BẠCH
PHẬT ĐẢN 2646, PL. 2566 – 2022

Nam Mô Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni
Kính thưa quý Cư Sỹ Thiện Tín Nam Nữ, Gia Đình Phật Tử các cấp và Đồng Hương Đồng Bào

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu thành kính tri ân công đức của chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Cư Sỹ, Gia Đình Phật Tử các cấp và quý Đồng Hương Phật Tử, đã tận tuỵ phụng sự Chánh Pháp trường tồn tại thế gian.

Mùa Đón Mừng Phật Đản Phật lịch 2566 – 2022, đã trở về với vũ trụ vạn vật nhân sinh cũng là thời điểm cả thế giới vẫn còn lo âu sợ hãi, khủng hoảng về dịch bệnh, thiên tai và đặc biệt cuộc chiến tranh đang diễn ra trong lãnh thổ Âu Châu. Đưa đến những hệ luỵ mất mát và đau thương. Nhưng đau thương chính là động lực cho từ bi tánh xuất hiện, nỗi sợ hãi chính là cơ hội để tôi luyện và phát dương tinh thần vô uý, vì khủng hoảng nên cần thúc liễm thân tâm bằng chánh niệm.

Đứng trước hiện tình thế giới hôm nay, chúng ta Tưởng Niệm và Tri Ân ngày Đức Phật Thị Hiện Đản Sanh, qua bức Thông Điệp mang tính Hoà Bình Thương Yêu và Niềm Tin Hy Vọng cho toàn cầu nhân loại. Đức Phật dạy : “Tâm Bình Thế Giới Bình” và bản thể của Tâm Bình, chính là năng lực Từ Bi. Những cuộc chiến tranh xuất phát từ điểm nội tại và mầm mống chính là sân hận, mà cội nguồn là vô minh chấp ngã kiên cố. Từ đó sanh ra những tai hoạ hoạn nạn bi thương như là dịch bệnh thiên tai chiến tranh triền miên bất tận.

Kính thưa quý vị,
Nhân Mùa Phật Đản Sanh 2646, Pl. 2566 – 2022, các tự viện, tư gia tuỳ nghi phương tiện trang nghiêm lễ đài Đản Sanh, dâng hương hoa phẩm vật, tán tụng ca dương, thành kính cúng dường Đức Từ Phụ Đạo Sư của trời người và vạn loại hữu tình. Ngõ hầu, thắp sáng ngọn đuốc Bình Đẳng Từ Bi Chánh Niệm chính mỗi tự thân và chuyển tải bức Thông Điệp ấy đến cho toàn nhân sinh. Với niềm tin năng lực Từ Bi chinh phục sự tham dục và sân hận và đó cũng chính là niềm hy vọng địa cầu nhân loại được an lạc bởi hoà bình từ nội tại đến ngoại giới.

Kính chúc chư tôn thiền đức Tăng Ni thường lạc, tăng trưởng thêm một hạ lạp.

Kính chúc quý Giáo Hội địa phương, các ban ngành, các cấp Gia Đình Phật Tử thành tựu mọi Phật sự trong mùa Phật Đản.

Kính chúc toàn thể nam nữ Phật Tử, đồng hương đồng bào một mùa Phật Đản vô lượng cát tường.

Nam Mô Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hội Đồng Điều Hành
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Đệ Nhất Chủ Tịch
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Đệ Nhị Chủ Tịch
Hoà Thượng Thích Như Điển

8, rue François Mauriac. 91000 Evry. France. Tél : +33.1.64.93.55.56 – +33.7.70.07.33.99.
E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE
Chùa Association Bouddhique
Khánh Anh

Europe, le 21/04/2022

COMMUNIQUÉ
Cérémonie du Vesak 2646ème anniversaire de Bouddha

(l’an 2566 du calendrier bouddhique)

Namo Bouddha Shakyamuni

Chers Très Vénérables et Vénérables,
Chers amis laïcs, fidèles bouddhistes et compatriotes,

Au nom du Bureau du Conseil exécutif de la Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe, nous vous remercions respectueusement pour votre dévouement au service du Dharma éternel.

Tout univers va célébrer le 2646ème anniversaire de naissance du Bouddha, mais malheureusement en ce moment, le monde est toujours inquiet et effrayé par la crise de la pandémie, par les catastrophes naturelles et surtout par la guerre en cours en Europe qui vont entraîner des pertes et des conséquences douloureuses. Cependant, la souffrance est la force qui fait apparaître la compassion ; la peur est l’occasion de pratiquer et de développer l’esprit serein. Nous devons faire face aux crises en concentrant le corps et l’esprit avec la pleine conscience.

Face à la situation mondiale actuelle, nous commémorons et rendons grâce au Bouddha, à travers son message de paix, d’amour et d’espoir pour le monde entier. Bouddha a dit : « Si l’esprit est en paix, le monde sera en paix ». Alors, la nature originelle de l’esprit paisible c’est le pouvoir de la compassion. Toutes les guerres proviennent d’un point intérieur dont le germe est la colère, les racines sont l’ignorance et l’égo. De là, provoquant des calamités tragiques telles que des épidémies, des catastrophes et des guerres sans fin.

Mesdames, Messieurs,
A l’occasion du 2646ème anniversaire du Bouddha, l’an 2566 du calendrier bouddhique, dans les pagodes comme chez les laïcs, nous célébrerons l’anniversaire du Bouddha, ferons des offrandes, exprimerons notre gratitude envers notre Bienfaisant et Grand Maître–Père des Trois Royaumes afin d’allumer le flambeau de l’égalité, de la compassion et de la pleine conscience en chacun de nous et de transmettre ce message à tous les êtres humains. Avec la conviction que la vertu de la compassion vainc la convoitise et la haine. C’est aussi l’espoir que le monde sera serein avec la paix de l’intérieur vers l’extérieur.

Nous souhaitons respectueusement à tous les Très Vénérable et Vénérables du Sangha une pratique solennelle de l’enseignement du Bouddha durant la saison de retraite d’été.

Souhaitant aux associations bouddhistes locales et aux familles bouddhistes de réaliser toutes les activités bouddhistes pendant la saison du Vesak.

A tous les fidèles bouddhistes, compatriotes, un anniversaire du Bouddha de bon augure.

Namo Bouddha Shakyamuni

Bureau du Conseil exécutif
La Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Premier président
Très Vénérable Thích Tánh Thiệt   

Second Président
Très Vénérable Thích Như Điển

8, rue François Mauriac. 91000 Evry. France. Tél : +33.1.64.93.55.56 – +33.7.70.07.33.99.
E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr

Hiển thị thêm
Back to top button