GHPGVNTN Hoa Kỳ: Điện thư phân ưu

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
COUNCIL OF MANAGEMENT
CENTRAL OFFICE
803 S. Sullivan St., Santa Ana, CA 92704 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009

Điện Thư Phân Ưu

Kính gửi:  Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng, Ni Môn Phái Tổ Đình Tường Vân – Huế,
Kính gởi quý Ni Sư, Sư Cô và chư thiện nam tín nữ Phật tử Môn đồ Pháp quyến Chùa Bảo Quang – Hamburg – Đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nhận được ai tín Ni Trưởng THÍCH NỮ DIỆU TÂM, pháp danh Nguyên Từ, nguyên Tổng Vụ Trưởng Ni Bộ Bắc Tông GHPGVNTN Âu Châu, nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Âu Châu, Khai sơn – Viện Chủ Chùa Bảo Quang Hamburg; đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 59 phút chiều (giờ Âu Châu), ngày 12/06/2021 (tức mồng 3 tháng 5 năm Tân Sửu) tại phương trượng Chùa Bảo Quang Hamburg, Đức Quốc. Trụ thế 83 năm; hạ lạp: 57 hạ.

Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm là bậc danh ni mô phạm trong chốn Thiền lâm, là bậc giáo phẩm lãnh đạo tài đức, trọn đời tận tụy cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, tiếp độ Ni chúng, cứu tế xã hội. Sư viên tịch của Ni Trưởng tân viên tịch không những là mất mát lớn lao đối với Môn đồ Pháp quyến, mà còn là niềm kính tiếc vô vàn của Tăng Ni Tín đồ Phật Giáo Việt Nam trong và ngoài nước.

Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhất tâm hộ niệm Giác Linh Cố Ni Trưởng Cao Đăng Phật Quốc. Thành kính phân ưu cùng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, Ban Tổ Chức Tang Lễ, Môn đồ Pháp quyến của Ni Trưởng Tân Viên Tịch.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Santa Ana, ngày 13 tháng 6 năm 2021
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK,
Chủ Tịch,

Sa Môn Thích Tín Nghĩa

Xem file PDF: Điện thư phân ưu

Hiển thị thêm
Back to top button