GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan: Thông bạch Phật đản 2646

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI-TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia – New Zealand
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
* Văn Phòng Hội Chủ: Chùa Pháp Bảo, 148-154 Edensor Rd, St.Johns Park, NSW 2176, Australia Tel: 9610 5452; Email: phapbao@bigpond.net.au
* Văn Phòng Tổng Thư Ký: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Rd, Fawkner, VIC 3060, Australia Tel: 
03.9357 3544. Email: giaohoiucchau@gmail.comwww.phatgiaoucchau.com


Số 34-6/HĐĐH/HC/TB                             Phật Lịch 2566, Sydney ngày 15/04/2022

 

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN 2646

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi: Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,
Quý thân hào nhân sĩ, Thiện hữu tri thức,
Cùng quý Đồng hương và chư Thiện nam Tín nữ Phật tử,

Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa quý vị,

Một lần nữa lễ hội Vesak, mừng ngày Phật đản sinh lại trở về với hàng triệu người con Phật trên khắp thế giới. Ngài vì lòng từ bi, vì một đại sự nhân duyên mà thị hiện ra đời để mở rộng từ bi, trí tuệ giúp chúng sinh trên hành tinh này thoát khỏi mê lầm tăm tối.

Tăng Chi Bộ Kinh đã tán ngưỡng sự đản sanh của Đức Thế Tôn như sau: “Một người, này các Tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời, đem lại hạnh phúc và an lạc cho số đông, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người… đó là xuất hiện một người vi diệu, khó gặp được ở đời. Một người, khi xuất hiện ở đời, không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tợ, không có đối phần, không có người ngang bằng, bậc tối thượng giữa các loài hai chân… đó là sự xuất hiện của mắt lớn, của đại quang, đại minh, là sự xuất hiện của sáu vô thượng, là sự chứng ngộ bốn vô ngại giải, chứng ngộ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn và A la hán”.

Thật vậy, Đức Thế Tôn ra đời tại Vườn Lâm Tỳ Ni, dưới cội Vô ưu, nơi vắng bóng ưu sầu khổ đau. Bảy đóa sen tinh khiết nâng bước chân của Ngài với thông điệp vô tiền khoáng hậu “Thiên thượng thiên hạ, Duy ngã độc tôn”, nghĩa là Trên trời dưới đất, Ta là trên hết”. Ta ở đây không phải ám chỉ cho bản ngã vọng chấp điên đảo mà chính là chân ngã, là Phật tánh của mỗi chúng sanh. Chân ngã này bất sanh bất diệt, tự giác tự ngộ, vượt thoát tham sân si và mọi nhị nguyên đối đãi.

Trong lúc nhân loại đang đối đầu với thiên tai, dịch bệnh và chiến tranh, một lần nữa chúng ta đón nhận những giá trị tuệ giác từ thông điệp hòa bình, mà Đức Thế Tôn đã tuyên bố hơn hai mươi sáu thế kỷ qua. Vì lẽ, nguyên nhân của những sự xung đột, tranh chấp, hận thù… nguồn gốc của khổ đau đều phát xuất từ tự ngã, vọng chấp cái Ta của mỗi người. Vì thế, vô ngã theo đạo Phật có một giá trị nhân bản đích thực, do chính ta chứng ngộ có thể cứu tinh cho nhân loại ngày nay, khi con người thoát khỏi tham, sân, si; không chấp ngã, hẳn nhận chân được Tánh Không của vạn pháp, dứt trừ vô minh phiền não khổ đau, đạt đến an lạc, giác ngộ giải thoát.

Thành tâm kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Đồng hương Phật tử gần xa một mùa Phật Đản an lành trong ánh hào quang của Chư Phật, hạnh nguyện lợi sanh sớm viên thành; đồng cầu nguyện nhân loại chóng vượt qua thiên tai, dịch bệnh để ổn định đời sống.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nay thông bạch
Hội Chủ
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc


File DPF có ấn ký

Hiển thị thêm
Back to top button