HT Thích Đỗng Minh: Nghi truyền giới Bồ-tát tại gia

NGHI TRUYỀN GIỚI BỒ TÁT TẠI GIA

(Tổ chức sau lễ truyền giới Bồ-Tát xuất gia)

 

A. PHẦN MỞ ĐẦU

I. LỄ THỈNH SƯ:

 1. Tại phương trượng:

Dẫn thỉnh chấp tác:

Sau khi khai 3 tiếng chuông báo chúng, báo giờ truyền giới Bồ-tát tại gia bắt đầu, khoảng 10 phút, vị Dẫn thỉnh đánh 3 hồi khánh và 4 tiếng, xướng rằng:

 • Cung thỉnh chư Tôn đức an tọa.
 • Chư Giới tử cầu thọ Bồ tát giới tại gia tựu ban.

Đại diện Giới tử tác bạch cầu thỉnh Giới sư:

 • Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  Ngưỡng bạch chư Tôn đức,
  Chúng con có duyên sự, xin đầu thành đảnh lễ tác bạch
  (Tất cả Giới tử đồng lạy 1 lạy, quỳ bạch)
 • Ngưỡng bạch chư Tôn đức!
  Chúng con là: …, bấy lâu có lòng khát ngưỡng Giới pháp Bồ Tát, hôm nay gặp đủ duyên lành, chúng con thành tâm đảnh lễ thỉnh chư Tôn đức không quản lao nhọc, đăng đàn truyền cho chúng con Giới pháp Bồ Tát tại gia. Cúi xin chư Tôn đức ai lân hứa khả để chúng con được ân triêm công đức.
  (Bạch 3 lần).

Hòa Thượng hứa khả:

 • Lành thay! Để truyền thừa sự nghiệp của đức Phật, chư Tôn đức hiện tiền đều hoan hỷ hứa khả.

Đại diện Giới tử bạch:

 • Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  Chư Tôn đức đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường, tam bái.
  (Giới tử đồng lạy 3 lạy).

Dẫn thỉnh xướng:

 • Chư Giới tử xuất
 • Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Tổ đường.

(Đoàn cung thỉnh gồm có tàng, lọng, bê, tích, khánh, pháp hiệu, ngũ âm… dẫn đầu. Giới tử quỳ hai hàng, từ phương trượng đến Tổ đường.)

 1. Tại tổ đường:

Dẫn thỉnh xướng:

 • Cung thỉnh chư Tôn đức lập ban, niêm hương bạch Tổ.

Chư Giới sư niêm hương xong, Dẫn thỉnh tiếp xướng lễ Tổ:

 • Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt-Nam lịch đại chư vị Tổ sư Hòa Thượng, tam bái.
 • Cung thỉnh chư Tôn đức phân lập lưỡng ban.
 • Chư Giới tử Bồ Tát tại gia tựu
 • Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt-Nam lịch đại chư vị Tổ sư Hòa Thượng, tam bái.
  (Giới tử đồng lạy 3 lạy).
 • Chư Giới tử thối ban.
  (Giới tử và đoàn cung nghinh tiếp tục cung nghinh Giới sư đăng lâm chánh điện)
 • Cung thỉnh chư Tôn đức đăng lâm chánh điện.
 1. Tại Chánh điện:

 Dẫn thỉnh xướng:

 • Cung thỉnh chư Tôn đức lập ban.
 • Chư Giới tử tựu
 • Chư Giới tử trường quỳ, hiệp chưởng.
 • Khởi chung cổ.
 • Cung thỉnh Giới sư niêm hương, bạch Phật cầu gia bị.

 Sau khi niêm hương xong, Dẫn thỉnh xướng lễ:

 • Nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá- hiện-vị lai Thập phương thường trú chư Phật.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá- hiện-vị lai Thập phương thường trú tôn Pháp.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá- hiện-vị lai Thập phương thường trú hiền thánh Tăng.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Phạm Võng Giáo chủ Lô-xá-na Phật.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Thiên Hoa đài thượng, thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng nhất thiết chư Phật.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng nhất thiết tôn Pháp.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ tát.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Đại Từ Di Lặc Bồ tát.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ   Bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ tát Ma ha tát.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ chư vị Hộ pháp Bồ tát.
  (Lạy 1 lạy)

Yết-ma cử tán:

 • Nhất trần tài nhiệt
  Hải tạng viên thâu
  Hà sa chư Phật hiện mao đầu
  Xứ xứ tiện quy hưu
  Hương ái sơ phù
  Tâm địa giới châu lưu.
  Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát.

Dẫn thỉnh xướng:

 • Chư Giới tử trường quỳ, hiệp chưởng.

Vị Dẫn thỉnh quỳ phía hữu (phía để chuông gia trì), quay mặt vào giữa, chấp tay, xướng:

 • Nhất chú chiên đàn hương
  Cử khởi biến thập phương
  Thỉnh sư đăng bảo tọa
  Bỉnh pháp quảng tuyên dương.

Dẫn thỉnh xướng:

 • Thỉnh chư Giới sư thăng tòa.

Chờ an tọa xong, Dẫn thỉnh xướng tiếp:

 • Chư Giới tử! Khởi thân, chí thành đảnh lễ tam bái.
 • Chư Giới tử xuất ban.

Dẫn thỉnh trở về cùng ngồi như chư Tôn đức.

B. PHẦN TRUYỀN GIỚI

I. KHAI LUẬT:

Hòa thượng Chủ đàn đứng dậy, cầm thủ lư, cử tụng:

 • Nguyện thử hương hoa vân
  Biến mãn thập phương giới
  Nhất thiết chư Phật độ
  Vô lượng hương trang nghiêm
  Cụ túc Bồ tát đạoThành tựu Như Lai hương.
  Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Khai luật kệ:

 • Vô thượng thậm thâm Tỳ-ni pháp
  Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ
  Ngã kim kiến văn đắc thọ trì
  Nguyện giải Như Lai Tỳ-ni nghĩa.

Giới sư Chủ đàn để thủ lư xuống bàn, ngồi kiết già an tọa.

II. HỌP TĂNG KIẾT TIẾU GIỚI:

(Nếu đã kiết giới rồi thì miễn phần này mà tiếp theo nơi mục III: TRUYỀN GIỚI, trang 217).

Yết-ma A-xà-lê vỗ thủ xích hỏi:

 • Đại đức Tăng đã họp đông đủ chưa?

Dẫn thỉnh đáp:

 • Tăng đã họp đông đủ.
 • Hòa hiệp không?
 • Hòa hiệp.
 • Người chưa thọ giới Bồ tát tại gia đã ra chưa?
 • Đã
 • Các vị không đến họp, có thuyết dục không?
 • Không.
 • Tăng hòa hiệp để làm gì?
 • Vì người hảo tâm, Yết-ma kiết Tiểu giới để truyền Bồ tát Đại giới.

 Yết-ma A-xà-lê bạch:

 • Đại đức tăng lắng nghe: Tăng nay họp một chỗ, lấy chánh điện kiết Tiểu giới. Nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận cho kiết Tiểu giới. Bạch như thế,  tác bạch có thành không?

Chúng Tăng đồng đáp:

 • Thành.

Yết-ma bạch tiếp:

 • Đại đức tăng lắng nghe: Tăng nay họp một chỗ, lấy chánh điện kiết Tiểu giới. Các trưởng lão có bằng lòng thì im lặng. Vị nào không bằng lòng thì nói. Yết-ma có thành không?

Chúng Tăng đồng đáp:

 • Thành.

Yết-ma bạch tiếp:

 • Tăng đã bằng lòng lấy chánh điện kiết Tiểu giới. Vì Tăng bằng lòng nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy.

Tất cả đồng chấp tay cúi đầu xá.

III. TRUYỀN GIỚI:

Dẫn thỉnh đánh khánh, xướng:

 • Giới tử cầu thọ Bồ tát tại gia tựu

(Giới tử Nam bên trái, Giới tử Nữ bên phải)

 • Các Giới tử hãy nghe tôi xướng và theo mỗi tiếng chuông, chí thành đảnh lễ:
 • Nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương thường trú chư Phật.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương thường trú tôn Pháp.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương thường trú Hiền thánh Tăng.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Phạm Võng Giáo chủ Lô-Xá-Na Phật.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Thiên Hoa đài thượng, thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng nhất thiết chư Phật.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng nhất thiết tôn Pháp. (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ tát.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Đại Từ Di Lặc Bồ tát.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ tát.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng chư Tôn Bồ tát.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Lịch đại chư vị Tổ sư Bồ tát.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ truyền giới Hòa thượng.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Yết-ma A-xà-lê.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Giáo thọ A-xà-lê.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Thất vị Tôn chứng sư.
  (Lạy 1 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ hiện tiền chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng già.
  (Lạy 1 lạy)

Dẫn thỉnh xướng tiếp:

 • Chư Giới tử trường quỳ, hiệp chưởng.
 • Các Giới tử! Quý vị đã nhất tâm đảnh lễ chư Phật, chư Bồ tát, chư Tổ và liệt vị Giới sư. Giờ này, để khỏi bỡ ngỡ trong khi nói lời tác bạch, cần cầu được truyền trao Đại giới Bồ tát, các Giới tử hãy lập lại theo lời tôi sau đây:
 • Đại đức nhất tâm niệm, đệ tử pháp danh là: Cầu xin Đại đức truyền trao cho tất cả tịnh giới Bồ Tát. Cúi xin Đại đức không vì mệt nhọc, thương tưởng hứa khả lời thỉnh cầu của chúng con.
  (Bạch 3 lần theo tiếng khánh, 3 lần cúi đầu lễ bái)

Hòa thượng đáp:

 • Lành thay! Chư Tôn đức đều hoan hỷ hứa khả.

Dẫn thỉnh xướng:

 • Chư Giới tử đảnh lễ tam bái.

Yết-ma dạy:

 • Này các Giới tử! Giới, tiếng Phạn gọi là “Ba-la-đề- mộc-xoa”. Tàu dịch là “Bảo giải thoát”, có nghĩa là Giới thường bảo hộ người tu hành, giải thoát sanh tử, đạt đến Vô thượng Bồ đề. Bởi thế, Giới là vị Đạo sư của quả vị tối thượng Bồ đề, là đường tắt vào Vô thượng Đại Niết-bàn. Quá khứ, chư Phật nhờ Giới mà thành đạo. Hiện tại, chư Phật lấy Giới để độ sinh. Người tu hành nhờ Giới mà được giải thoát. Giới là nền tảng của thiền định và trí tuệ. Muôn đức trang nghiêm, Giới là căn bản. Vì thế, Kinh có nói rằng: “Giới như đất bằng, muôn giống lành từ nơi đất mà sinh. Giới như vị lương y hay trị ba độc tham-sân-si. Giới như thuyền bè đưa người qua bể khổ. Giới như chuỗi anh lạc để trang nghiêm Pháp thân”. Nhưng Giới này có ba thứ: một là Giới tại gia có 5 giới và 8 giới; hai là Giới xuất gia có 10 giới và 250 giới; ba là Bồ tát tam tụ tịnh giới mà quý vị sắp lãnh thọ.
  Thế nào là tam tụ tịnh giới?
 1. Nhiếp luật nghi giới: Không làm các điều ác để cầu chứng pháp thân.
 2. Nhiếp thiện pháp giới: làm mọi điều lành để cầu chứng báo thân.
 3. Nhiêu ích hữu tình giới: làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh để cầu chứng hóa thân.Giới thể tuy một, nhưng vì nhân duyên của các hàng tại gia và xuất gia không giống nhau nên sự hành trì do đó có khác, tức là phân biệt có “xuất gia Bồ tát giới” và “tại gia Bồ tát giới”. Giới pháp này chính là căn bản của hết thảy thiện pháp. Nếu ai thành tựu được giới pháp như vậy, chẳng những sẽ chứng đắc Tu-đà-hoàn quả cho đến A-na-hàm quả, mà còn sẽ dẫn đến Bồ tát đạo. Nếu ai phá giới này sẽ đọa lạc trong ba ác đạo.
  Các Giới tử! Quý vị có phải vì thương hết thảy chúng sanh mà cầu thọ giới pháp này chăng? 

Giới tử đồng thanh đáp:

 • Bạch Hòa thượng, đúng vậy!

Giáo thọ tiếp hỏi các giá nạn:

 • Các Giới tử! Để thọ giới Bồ tát tại gia, các Giới tử phải không có 7 tội chướng. Bây giờ tôi hỏi quý vị, quý vị cứ như sự thật mà đáp:

1/ Nay Phật không còn ở đời, nhưng những hành động moi khoét tượng Phật, phá chùa, hoại tháp đều đồng loại với tội làm thân Phật ra máu. Phật tử có phạm tội này chăng?

Giới tử đáp:

 • Nam mô Phật, không.

2/ Phật tử có giết cha không?

 • Nam mô Phật, không.

3/ Phật tử có giết mẹ không?

 • Nam mô Phật, không.

4/ Phật tử có giết Hòa thượng không?

 • Nam mô Phật, không.

5/ Phật tử có giết A-la-hán không?

 • Nam mô Phật, không.

6/ Phật tử có giết Yết-ma-Tăng không?

 • Nam mô Phật, không.

7/ Phật tử có giết Thánh nhân Tăng không?

 • Nam mô Phật, không.

Dẫn thỉnh xướng:

 • Chư Giới tử! Khởi thân đảnh lễ tam bái.

Dẫn thỉnh xướng tiếp:

 • Chư Giới tử! Trường quỳ, hiệp chưởng.

Hòa thượng dạy:

 • Các Giới tử! Quý vị đã không có các giá nạn, tức quý vị có thể thọ lãnh giới Bồ tát. Bây giờ quý vị phải hết lòng cầu thỉnh Phật Thích Ca làm Hòa thượng, Bồ tát Văn Thù và Di Lặc làm A-xà-lê, mười phương Như Lai làm Tôn chứng sư, mười phương Bồ tát làm bạn lữ đồng học. Quý vị hãy nhất tâm lập lại theo lời tôi hướng dẫn, để cầu thỉnh:
 • Đệ tử pháp danh là: …, nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Thích Ca Như Lai , vì con làm Hòa thượng. Con nương theo Hòa thượng để được thọ giới Bồ tát tại gia. Xin thương xót chúng con.
  (Ba lần thỉnh, 3 lần khấu thủ)
 • Đệ tử pháp danh là: …, nhất tâm phụng thỉnh Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, vì con làm Yết-ma A-xà-lê. Con nương theo A-xà-lê để được thọ giới Bồ tát tại gia. Xin thương xót chúng con.
  (Ba lần thỉnh, 3 lần khấu thủ)
 • Đệ tử pháp danh là: …, nhất tâm phụng thỉnh Di- Lặc Bồ-tát, vì con làm Giáo thọ A-xà-lê. Con nương theo A-xà-lê để được thọ giới Bồ tát tại gia. Xin thương xót chúng con.
  (Ba lần thỉnh, 3 lần khấu thủ)
 • Đệ tử pháp danh là: …, nhất tâm phụng thỉnh Thập phương Như Lai, vì con làm Tôn chứng. Con nương theo các đức Như Lai, để được thọ giới Bồ tát tại gia. Xin thương xót chúng con.
  (Ba lần thỉnh, 3 lần khấu thủ)
 • Đệ tử pháp danh là: …, nhất tâm phụng thỉnh Thập phương chư Đại Bồ tát, vì con làm bạn lữ đồng học. Con nương theo các Bồ tát, để được thọ giới Bồ tát tại gia. Xin thương xót chúng con.
  (Ba lần thỉnh, 3 lần khấu thủ)

Dẫn thỉnh xướng:

 • Khởi thân đảnh lễ chư Phật, chư Bồ tát tam bái.
 • Chư Giới tử! Trường quỳ, hiệp chưởng.

Giáo thọ dạy:

 • Các Giới tử! Nay tôi lại hướng dẫn quý vị cầu xin giới Bồ tát tại gia. Quý vị hãy lặp lại theo lời tôi nói:
 • Chúng con pháp danh là: …, thành tâm cầu xin chư Đại đức thương xót, trao cho chúng con tất cả tịnh giới Bồ tát tại gia. (Ba lần thỉnh, 3 lần khấu thủ)

 Yết-ma đáp:

 • Lành thay! Hiện tiền chư Tôn đức đều hứa khả.

Hòa thượng dạy:

 • Các Giới tử! Quý vị muốn cầu giới pháp, quý vị hãy chuyên tâm thành kính hướng về cảnh giới thanh tịnh, chớ có vọng tưởng đến cảnh khác. Hãy khởi tâm suy nghĩ như thế này: “Tôi đây không bao lâu nữa sẽ được đại công đức tạng không lường, không cùng, không có công đức nào hơn giới pháp này”.
  Các Giới tử! Quý vị nên biết, muốn thọ giới Bồ tát cần phải phát Bồ đề tâm. Tâm Bồ đề là tâm đại đạo. Thế nào là tâm đại đạo? – Nghĩa là tâm thật rộng lớn, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ tất cả chúng sanh, đó là đại đạo tâm, tức là Phật tâm. Vì muốn cầu Phật đạo, hàng Bồ tát phát tâm không hạn lượng, phụng thờ cúng dường, không chỉ một đức Phật, hai đức Phật, mà cho đến trăm ngàn đức Phật ở khắp mười phương vô tận thế giới, hư không giới để cầu trí Nhất thiết, thành tựu không lường trăm ngàn pháp môn.
  Lại vì cứu độ chúng sanh, hàng Bồ tát phát tâm không hạn lượng, không những chỉ độ chúng sanh trong một thế giới, hai thế giới mà còn cho đến độ thoát tất cả chúng sanh khắp mười phương vô tận pháp giới, hư không giới.
  Đó là hai mục đích mà Bồ tát phát tâm Bồ đề. Người phát tâm và lập nguyện như thế chính là Bồ tát. Trong giờ phút trang nghiêm và thanh tịnh này, quý vị đã phát tâm như thế chưa?

Giới tử đáp:

 • Nam mô Phật, đã phát.

Giáo thọ lại dạy:

 • Các Giới tử! Bồ tát chỉ mới phát tâm Bồ đề thôi, mà đã có căn lành, công đức không hạn lượng. Vì sao? – Vì Bồ tát này không dứt chủng tánh Như Vì do phát tâm mà hàng Bồ tát được tất cả chư Phật trong ba đời thường nhớ tưởng, hộ niệm và sẽ được Vô thượng Bồ đề của tất cả chư Phật trong ba đời, đồng thời cũng được nhập vào thể tánh bình đẳng như tất cả Phật. Bởi thế, ngay lúc phát tâm Bồ đề, liền được tất cả Như Lai khen ngợi, liền được trừ diệt tất cả khổ trong các ác đạo, liền sẽ đươc thanh tịnh cõi Phật và được chủng tánh Phật. Rồi đây các Phật tử sẽ ở trong các thế giới, sẽ thị hiện làm Phật.
   Các Giới tử! Quý vị có phải là Bồ tát không? 

Giới tử đáp:

 • Nam mô Phật, phải.

Yết-ma hỏi tiếp:

 • Các Giới tử đã nguyện phát tâm Bồ đề chưa?
 • Nam mô Phật, đã phát.

Dẫn thỉnh đánh khánh, xướng:

 • Khấu thủ.

Hòa thượng dạy:

 • Các Giới tử hãy lắng nghe tôi hỏi.
  Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, quý vị muốn nương nơi tôi để thọ tất cả học xứ của Bồ tát, thọ tất cả tịnh giới của Bồ tát, đó là: Nhiếp luật nghi giới, Nhiếp thiện pháp giới và Nhiêu ích hữu tình giới Học xứ như thế, tịnh giới như thế, quá khứ tất cả Bồ tát đều đã đầy đủ, vị lai tất cả Bồ tát đều sẽ đầy đủ, hiện tại tất cả Bồ tát đang có đầy đủ. Học xứ này, tịnh giới này, quá khứ tất cả Bồ tát đã học, vị lai tất cả Bồ tát sẽ học, hiện tại tất cả Bồ tát đang học. Quý vị có thể học được không?

Giới tử đáp:

 • Nam mô Phật, học được.
  (Hỏi – đáp 3 lần, đều đánh khánh, khấu thủ)

Yết-ma dạy:

 • Các Giới tử! Trong giờ phút này, quý vị còn phải thọ trì bốn điều tin kiên cố, Kinh gọi là: “Tứ bất hoại tín”. Quý vị hãy lập lại theo lời tôi hướng dẫn và hãy chí thành lãnh thọ.
  Đệ tử pháp danh là: …, từ thân này cho đến thân cùng tột vị lai, nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y chánh giới.
  (3 lần lặp lại, 3 lần cúi đầu xá)

Hòa thượng dạy:

 • Các Giới tử! Quý vị đã thọ bốn đức tin kiên cố rồi. Giờ này, trước Tam bảo, các vị nên sám hối tội lỗi trong ba đời. Quý vị hãy lặp lại theo lời tôi nói:
 • Đệ tử pháp danh là: …, nếu trong quá khứ, thân – khẩu – ý tạo mười điều tội ác, thì hôm nay nguyện cùng tận đời vị lai không bao giờ sinh khởi, tái phạm.
  (3 lần lặp lai, 3 lần khấu thủ)
 • Đệ tử pháp danh là: …, nếu đời hiện tại, thân – khẩu – ý tạo mười điều tội ác, thì hôm nay nguyện cùng tận đời vị lai không bao giờ sinh khởi, tái phạm.
  (3 lần lặp lai, 3 lần khấu thủ)
 • Đệ tử pháp danh là: …, nếu đời vị lai, thân – khẩu – ý tạo mười điều tội ác, thì hôm nay nguyện cùng tận đời vị lai không bao giờ sinh khởi, tái phạm.
  (3 lần lặp lai, 3 lần khấu thủ)

Giáo thọ dạy tiếp:

 • Các Giới tử! Quý vị cần phải dốc lòng cầu sám hối các tội lỗi. Hãy lập lại theo lời tôi hướng dẫn:
  “Xưa con đã tạo các ác nghiệp
  Đều do vô thỉ tham – sân – si
  Từ thân, miệng, ý phát sanh ra
  Tất cả con đều xin sám hối.
  Nam mô Cầu sám hối Bồ tát Ma ha tát.
  (3 lần khấu thủ)

Dẫn thỉnh xướng:

 • Khởi thân chí thành đảnh lễ Tam bảo, tam bái.
 • Trường quỳ, hiệp chưởng.

Hòa thượng khuyên dạy:

 • Các Giới tử! Quý vị đã sám hối rồi, ba nghiệp đều thanh tịnh, như bình lưu ly trong sạch, trong ngời sáng chói. Bây giờ quý vị đối với bốn chân lý: Khổ – Tập – Diệt – Đạo phát bốn lời thệ nguyện rộng lớn.
  Thế nào là Khổ đế? – Khổ là các thứ quả báo mà tất cả các chúng sanh trong lục đạo đều phải gánh chịu. Bồ tát thấy thế, liền phát nguyện cứu độ tất cả chúng sanh thoát ly khổ quả, tức là: Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.
  Thế nào là Tập đế? – Tập là những phiền não, vọng tưởng mà tất cả chúng sanh đã tích lũy từ vô thỉ kiếp đến nay để chiêu cảm vô lượng khổ quả ở vị lai, xoay vần trong ba cõi, không hẹn ngày ra khỏi.  Bồ tát  thấy thế bèn phát nguyện cứu độ tất cả chúng sanh bằng cách diệt trừ, thoát ly tất cả phiền não nghiệp cảm, tức là: Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.
  Thế nào là Diệt đế? – Diệt là Niết-bàn vắng lặng. Tất cả chúng sanh vì không biết tu hành theo chánh pháp nên không chứng được Niết-bàn không sanh không diệt của chư Phật, chư Như Lai. Bồ tát thấy thế, liền phát nguyện chóng thành Phật đạo để hóa độ chúng sanh, tức là: Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
  Thế nào là Đạo đế? – Đạo là con đường, là phương pháp tu nhân chân chính để được giải thoát. Tất cả chúng sanh đều không biết tu tập chánh pháp cho nên phải trôi lăn trong sáu đường, không thể vào được an lạc tự tại. Bồ tát thấy thế, liền tuyên dương vô lượng pháp môn để giáo hóa chúng sanh tu học, tức là: Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
  Bốn chân lý mà tôi vừa trình bày là nơi nương tựa cho bốn thệ nguyện rộng lớn.
  Các Giới tử phải nhất tâm phát bốn lời thệ nguyện rộng lớn bằng cách lập lại theo lời tôi hướng dẫn:
 • Đệ tử pháp danh là: …, dốc lòng phát nguyện:
  Chúng sanh không số lượng, thệ nguyện đều độ thoát.
  Phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch.
  Pháp môn không số kể, thệ nguyện đều tu học.
  Phật đạo không gì hơn, thệ nguyện được viên thành.
  Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ tát.
  (3 lần lặp lại, 3 lần khấu thủ)

Yết-ma dạy:

 • Các Giới tử! Quý vị đã phát nguyện rộng lớn rồi, tôi nay vì quý vị mà khải bạch Tam bảo chứng minh cho quý vị thọ giới. Vậy, quý vị nên nhất tâm lắng nghe, để ý suy nghĩ kỹ.
  Nên biết rằng:
  Bạch Yết-ma lần thứ nhất rồi, giới pháp tốt lành to lớn trong mười phương thế giới do năng lực tâm nghiệp cảm cách của quý vị mà thảy đều chấn động.
  Bạch Yết-ma lần thứ hai rồi, pháp giới tốt lành to lớn trong mười phương thế giới như mây, như lọng che trên đảnh của quý vị.
  Bạch Yết-ma lần thứ ba xong, pháp giới tốt lành, to lớn trong mười phương thế giới, từ đảnh môn quý vị sẽ chảy vào trong thân tâm các vị. Quý vị sẽ được chánh báo tốt đẹp đầy đủ, cùng tột đời vị lai hằng tiếp nối làm giống Phật.
  Đây là giới thể vô tác, đạo pháp vô lậu, do chỗ cơ cảm tăng thượng thiện tâm của quý vị mà thành tựu. Bởi thế, quý vị phải chí thành cúi đầu thọ lãnh. 

Hòa thượng đến trước Phật tượng, quán tưởng thập phương Tam bảo, cầm ba nén hương, quỳ bạch:

 • Ngưỡng bạch chư Phật, chư Bồ tát trong mười phương vô biên thế giới. Trong đạo tràng này, các Giới tử đã ba lần cầu xin Giới sư chúng con cho thọ giới Bồ tát tại gia. Chúng con đã tác chứng cho các Giới tử. Cúi xin chư Phật, chư Bồ tát, chư Hiền Thánh trong mười phương pháp giới từ bi chứng giám cho các Giới tử tại đạo tràng này được thọ giới Bồ tát tại
  (Ba lần bạch, 3 lần khấu thủ) Sau khi bạch Phật, Hòa thượng trở về chỗ ngồi. Yết-ma dặn bảo các Giới tử:
 • Các Giới tử! Từ trước đến đây, chư Tôn đức đã cung đối trước chư Phật, chư Bồ tát , đã ba lần bạch Yết-ma.
  Ở trong Thánh chúng, đức Thích Ca có dặn bảo như thế này:
  “Đại  chúng  hãy lắng nghe: Ở trong thế giới Ta bà này, cõi nước Việt Nam này có Phật tử pháp danh là …  cầu  thọ  tịnh  giới Bồ tát. Vì Phật tử này không thầy, tôi rất xót thương, xin đứng làm thầy.”
  Trong giờ phút này, mười phương các đức Như Lai nghĩ tưởng quý vị là con, các vị Bồ tát nghĩ tưởng quý vị là em. Nhờ lòng từ bi thương tưởng của chư Phật, chư Bồ tát, từ nay cho đến về sau, quý vị sẽ được tăng trưởng công đức, thiện căn không bao giờ mất. Quý vị hãy tinh chuyên nhớ nghĩ, bền vững không phạm để giới thể tròn đầy, trọn không lùi sụt, cho đến ngày chứng quả Bồ đề, thành tựu ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. Quý vị có đầy đủ tất cả chủng trí thần thông diệu dụng, không lường các pháp môn để đi khắp mười phương, rộng độ chúng sanh, lòng không mệt mỏi.

Dẫn thỉnh xướng:

 • Khấu thủ (Giới tử cúi đầu xá)

HÒA THƯỢNG TRUYỀN GIỚI: 

6 GIỚI TRỌNG CỦA BỒ TÁT TẠI GIA:

Hòa thượng Giới sư hỏi:

1/ Từ thân này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được sát sanh. Các Phật tử giữ được không? 

Giới tử đáp, (cúi đầu xá):

 • Nam mô Phật, giữ được.

2/ Từ thân này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được trộm cắp. Các Phật tử giữ được không?

 • Nam mô Phật, giữ được.

3/ Từ thân này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được tà dâm. Các Phật tử giữ được không?

 • Nam mô Phật, giữ được.

4/ Từ thân này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được nói dối. Các Phật tử giữ được không?

 • Nam mô Phật, giữ được.

5/ Từ thân này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được nói lỗi của người tại gia. Các Phật tử giữ được không?

 • Nam mô Phật, giữ được.

6/ Từ thân này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa, không được bán rượu, nấu rượu. Các Phật tử giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

YẾT-MA KHUYÊN HỌC VÀ TRAO 28 GIỚI KHINH:

 • Các Giới tử! Vừa rồi, chúng tôi đã trao cho quý vị 6 trọng giới của Bồ-tát tại gia, còn 28 giới khinh quý vị phải học mới biết và giữ gìn cho thanh tịnh, không được phạm.

Giới tử đồng thanh:

 • Y giáo phụng hành.

28 GIỚI KHINH CỦA BỒ TÁT TẠI GIA:

(28 tội thất ý)

 1. Không cúng dường cha mẹ, Sư trưởng, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 2. Say đắm rượu chè, đó là Bồ tát tại gia phạm tội   thất ý.
 3. Cố ý gớm ghê, không chăm sóc người bệnh khổ, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 4. Gặp người hành khất, không nhiều thì ít, phải tùy tâm mà bố thí, nếu để người hành khất về không, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 5. Nếu thấy Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, trưởng lão, bậc Tôn đức, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di … không đứng dậy nghinh tiếp, lễ bái, hỏi thăm, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 6. Nếu thấy Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di hủy phạm giới đã thọ, sanh tâm kiêu mạn, rồi nói rằng: “Ta hơn những người kia, người kia không bằng ta … “, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 7. Trong mỗi tháng có 6 ngày trai, nếu không đi thọ Bát-quan-trai giới, không cúng dường Tam bảo, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 8. Trong khoảng 40 dặm, nơi có thuyết  pháp  mà  không đến nghe, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 9. Thọ dụng vật của thường trụ Tăng như: ngọa cụ, giường, tòa ngồi, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 10. Nghi trong nước có vi trùng nhưng vẫn tùy tiện dùng, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 11. Không có bạn mà vẫn một mình đi vào những nơi hiểm nạn, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý. 
 12. Một mình ngủ tại chùa Ni, nếu là Ưu-bà-tắc ; hoặc chùa Tăng nếu là Ưu-bà-di , đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 13. Vì của cải, thân mạng mà đánh mắng người giúp việc, trẻ con hầu hạ, hoặc người ngoài … , đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 14. Nếu đem thức ăn dư thừa dâng cúng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, hoặc cung cấp cho người đồng giới, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 15. Nếu nuôi những loài ăn thịt như: mèo, chồn … , đó  là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 16. Có các loài vật như: voi, ngựa, trâu, dê, lừa, lạc đà … , nếu không làm pháp tịnh thí cho những người chưa thọ giới, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 17. Nếu không sắm cất các thứ y, bát,  tích  trượng, ngọa cụ để phòng khi cần, cúng dường cho vị xuất gia thọ Bồ tát giới, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 18. Nếu vì nuôi thân mạng mà cần làm ruộng, nhưng không tìm nước trong để tưới và đất ruộng cũ để trồng trọt, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 19. Nếu vì nuôi thân mạng mà mở phố buôn bán, cân đong hàng hóa, không được đã thỏa thuận giá cũ, rồi lại đem bán cho người trả giá cao hơn. Cân  đấu dùng để cân đong hàng hóa phải đúng mức đã định từ trước; nếu cân đấu không đúng mức phải sửa chữa lại cho đúng mức. Nếu không như vậy,  đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 20. Nếu không phải chỗ, không phải thời  mà hành  dục, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý. 
 21. Nếu vì sinh sống mà buôn bán, đem giá lên xuống, mua rẻ bán đắt, gian lận, trốn thuế, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 22. Trái phạm luật pháp nhà nước, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 23. Nếu có lúa mới, hoa trái, dưa rau các thứ đầu mùa … không hiến cúng Tam bảo mà thọ dụng trước, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 24. Nếu chúng Tăng không chấp thuận mà vẫn  tự  mình thuyết pháp, tán thán quan điểm riêng của mình, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 25. Trên đường đi mà dành đi trước Tỳ-kheo, Sa-di, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 26. Khi dọn thức ăn ở giữa Tăng chúng, nếu vì thiên vị thầy mình mà lựa chọn các thứ ngon lành dâng  cho nhiều hơn các vị khác, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 27. Nếu nuôi tằm, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.
 28. Trên đường đi, gặp người bệnh tật mà không dừng lại chăm sóc, làm các phương tiện, dặn bảo những người tại chỗ giúp đỡ, lại thản nhiên bỏ đi, đó là Bồ tát tại gia phạm tội thất ý.

Giáo thọ nói về lợi ích của giới Bồ tát và khuyên Giới tử nghiêm trì giới:

 • Các Giới tử! Vừa rồi, chúng tôi đã truyền cho quý vị 6 giới trọng và 28 giới khinh. Quý vị nên biết rằng: Giới Bồ tát là giới nặng về phần lợi tha; hàng Bồ tát luôn luôn quên mình vì người, thay người khác chịu khổ, nhận cái vui của người khác làm cái vui của mình. Nhân đã cao thượng, rộng lớn như thế, cho nên kết quả cũng thật tốt đẹp vô biên. Bởi thế, kinh còn gọi giới Bồ tát là giới Vô tận tạng, nghĩa là trong giới có hàm chứa các công đức rất lớn lao, không cùng tận, các giới khác không thể sánh kịp. Giới Bồ tát giúp người qua khỏi bến mê, vượt ra ngoài sanh tử. Từ đời này đến đời khác, giới thường hỗ trợ  người tu hành, theo người tu hành cho đến ngày thành Phật. Người thọ giới Bồ tát tức là đã tham dự vào địa vị Phật đà.
  Vậy, các Phật tử hãy nỗ lực tinh tấn hành trì, cẩn thận chớ buông lung!
  (Câu chót, Giới sư nói 3 lần để Giới tử đáp 3 lần)

Giới tử đồng thanh:

 • Y giáo phụng hành!

Giáo thọ dạy tiếp:

 • Các Giới tử đã nguyện y giáo phụng hành, hãy đứng dậy lễ tạ Tam bảo.

Dẫn thỉnh xướng:

 • Nhất tâm đảnhlễ tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai chư Phật, tôn Pháp, Hiền thánh tăng, thường trú Tam bảo, tam bái.

Hồi hướng.

Hiển thị thêm
Back to top button