HT Thích Đỗng Tuyên: Vô biên pháp lạc

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni
Kính thưa quý Phật tử gần xa

Cõi Ta bà này đã nhỏ trong hằng hà sa số cõi trong không gian vô tận. Ấy vậy, mà còn đủ năm thứ “uế trược” nữa.
Với tấm lòng Từ Bi vô hạn nên:
Các vị Đại Bồ Tát đã, đang, sẽ nguyện vào đây có ba việc chính:
– Dạy dỗ, khuyến khích cho tất cả chúng sanh trở về nguồn cội Đại Bi Tâm
– Dạy dỗ, khuyến khích cho tất cả chúng sanh biết cách Học, biết cách Tu để chính tự mình thoát khỏi cái khổ của: Sanh, Già, Bịnh, Chết
– Dạy dỗ, khuyến khích cho tất cả chúng sanh phải dấn thân vào chỗ không còn tình người, chỗ chỉ có khổ đau.
Vô Biên Pháp Lạc Tập 1, có hai mươi lăm bài kinh ngắn nhưng có nội dung thật tuyệt vời từ Đại Tạng Kinh.
Soạn dịch với tất cả tấm lòng trân quý, với ước muốn nho nhỏ là: Mang lại niềm An vui, Hạnh phúc, Bình an cho tất cả chúng sanh. Hy vọng chúng ta biết sống với cách sống: Đại Bi Tâm như chư Đại Bồ Tát đã nói, đã làm, đã sống.

Đại Bảo Trang Nghiêm
Kỷ niệm ngày Thành Đạo đức Bổn Sư
Mồng 8 tháng 12 năm Canh Tý

Hiển thị thêm
Back to top button