Đại tạng kinhTạng Kinh

HT Thích Đức Thắng dịch Việt: Kinh Tăng Nhất A-hàm

Tiểu Tạng Thanh Văn

KINH TĂNG NHẤT A HÀM
增壹阿含經

Hán dịch:
Tam tạng Cù-đàm Tăng-già-đề-bà
三藏瞿曇僧伽提婆

Việt dịch:
Thích Đức Thắng
Hiệu chú:
Thích Tuệ Sỹ

Tập I

Tập II

Tập III

________________
Để tải sách, xin bấm vào mũi tên trỏ xuống (kế icon mày in), góc phải phía trên khung đọc sách

Hiển thị thêm
Back to top button