HT Thích Thắng Hoan: Đôi lời cảm niệm

Đôi lời cảm niệm về sự viên tịch
của Hòa Thượng Thích Minh Tâm

 

Như sét đánh một tin buồn chấn động
Vượt trùng dương lan rộng khắp đó đây
Hòa Thượng Minh Tâm đột ngột ngả về Tây
Bốn Giáo Hội bàng hòang cảm xúc
Giáo Hội Âu Châu từ nay đã mất
Một thạch trụ tài đức song tòan
Đủ niềm tin người con Phật kính dâng
Để xây dựng quê hương đạo pháp
Tăng Ni Hải Ngọai nghe tin thương tiếc
Kể từ nay thiếu Long Tượng tựa nương
Thiếu từ bi chất lượng thân thương
Để nối kết bốn phương quy tụ
Giáo Hội Hoa Kỳ mất đi Pháp Lữ
Từng thắt chặt tình huynh đệ tương lân
Chia xẻ nhau trong sự nghiệp chung
Cho chí hướng phát huy chánh pháp
Dẫu biết rằng vấn đề còn mất
Đã có đến thì phải có đi
Bồ Tát hạnh nào có sá chi
Tâm vô trụ an nhiên tự tại
Nhưng than ôi! Ngài ra đi đột xuất
Khỏi làm sao mình chẳng chút bâng khuâng
Vì tương lai riêng cảm thấy cô đơn
Trong Phật sự thiếu bạn thân tâm sự
Hôm nay trước linh đài Hòa Thượng
Chí thành xin đốt nén tâm hương
Tiễn người đi vào cõi chân thường
Mong phát nguyên hồi hương tế độ.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật chứng minh

Sa Môn Thích Thắng Hoan kính bái
Paris ngày 19 tháng 8 năm 2013

Hiển thị thêm
Back to top button