Báo chíThư viện

Nguyệt san Chánh Pháp

“Đức Thế tôn thành đạt toàn giác rồi, nghĩ rằng, tách rời ái dục, thể hiện thanh tịnh, là điều hơn hết. Ngài sống trong đại định, chiến thắng ma quân. Rồi đến Lộc uyển, ngài chuyển đẩy bánh xe Chánh Pháp Tứ Đế, hóa đồ tôn giả Kiều trần như, và cả nhóm 5 người, cùng thành tựu đạo quả. Sau đó lại có các vị tỷ kheo trình bày hoài nghi, xin ngài huấn dụ điều gì nên tiến hành, điều gì nên đình chỉ. Ngài đã huấn dụ, và ai cũng khai ngộ, chắp tay kính vâng, thuận theo huấn dụ của ngài” (Kinh Tứ Thập Nhị Chương – Tiểu dẫn).

Trải hơn 25 thế kỷ, Chánh Pháp của Phật vẫn được tuyên dương và lưu truyền bởi hàng đệ tử xuất gia lẫn tại gia, đem lại giải thoát và giác ngộ cho những ai hữu duyên trong cả thế giới của trời và người. Chánh Pháp ấy là thuốc hay, nhưng bệnh mà không uống thì chẳng phải là lỗi của thuốc. Trong kinh Di Giáo, đức Phật cũng ân cần huấn thị lần chót bằng những lời cảm động như sau: “Thể hiện lòng đại bi, Như Lai đã nói Chánh Pháp ích lợi một cách cứu cánh. Các thầy chỉ còn nỗ lực mà thực hành… Hãy tự cố gắng một cách thường trực, tinh tiến mà tu tập, đừng để đời mình sẽ trôi qua một cách vô ích, và sau này sẽ phải lo sợ hối hận.”

Báo Chánh Pháp có mặt để góp phần giới thiệu đạo Phật đến với mọi người. Ước mong pháp mầu của Phật sẽ được lưu chuyển qua những trang báo nhỏ này, mỗi người sẽ tùy theo căn tánh và nhân duyên mà tiếp nhận hương vị.

TÒA SOẠN CHÁNH PHÁP
Đặt tại Chùa Bát Nhã, thành phố Santa Ana, California.

Địa chỉ:
4717 W. First Street
Santa Ana, CA 92704. U.S.A.
Tel.: (714) 571-0473

Chủ nhiệm:  HT. Thích Nguyên Trí
Thủ quỹ:  Ni sư Thích Diệu Tánh

Chủ bút:  Vĩnh Hảo
Với sự cọng tác của chư tôn đức Tăng Ni và văn thi hữu tán đồng chủ trương của Chánh Pháp.


CÁC SỐ BÁO NĂM 2021

(bấm vào hình bìa ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF.
Các hình ảnh/minh họa trên báo giấy sẽ được lược bớt khi đưa lên mạng.)

Hiển thị thêm
Back to top button