Phạm Công Thiện: Những bước chân nhẹ nhàng trở về sự im lặng

Lời mở đầu

 

Quyển sách này được viết chậm rãi thong dong từ trên mười năm nay, từ năm 1983 tại Los Angeles và tại những vùng phụ cận Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Từ năm 1970 cho đến 1983, tôi đã sống ở Do Thái, rồi ở Đức quốc và ở lâu dài tại Pháp quốc; đến năm 1983, qua một cơn chuyển động toàn diện của tâm thức viễn ly, tôi đã trở lại Hoa Kỳ, trở lại thành phố Los Angeles sau một thời gian xa vắng gần hai mươi năm; từ năm 1983 cho đến năm 1994, trên mười một năm nay, lại qua nhiều cơn chuyển động toàn diện liên tục của tâm thức viễn ly, tôi vẫn tiếp tục sống ở thành phố Los Angeles; sau vài chuyến lui về vùng đồi núi im lặng ở Úc châu, tôi vẫn trở lại thành phố Los Angeles như trở về tập sống hồn nhiên tự tại với những cơn động đất thường xuyên của đời mình.

Cái “tôi” ở trên đã trở thành một cái gì khác. Không biết là cái gì? Cũng chẳng bận tâm biết đến làm gì; chỉ biết ở đây và ở đó vẫn còn động đậy nhẹ nhàng những bước chân thầm kín, những bước chân lặng lẽ thong dong bình thản trở về sự im lặng…

Phạm Công Thiện
Los Angeles và Monterey Park,
California, Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 7 năm 1994.

A. KHAI THỊ
PHẦN THỨ NHỨT: ĐẢO NGƯỢC

CHƯƠNG NHỨT: BƯỚC CHÂN THỨ NHỨT ĐẢO NGƯỢC TRỞ VỀ SỰ IM LẶNG:
SỰ CHUYỂN ĐỘNG TOÀN DIỆN CỦA TÂM THỨC TRONG SỰ CÓ MẶT LIÊN TỤC CỦA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

CHƯƠNG HAI
BƯỚC CHÂN THỨ HAI ĐẢO NGƯỢC TRỞ VỀ SỰ IM LẶNG:
SỰ CHUYỂN ĐỘNG TOÀN DIỆN CỦA TÂM THỨC TRONG ÁNH SÁNG BẤT TẬN CỦA PHẬT A DI ĐÀ

B. NGỘ NHẬP
PHẦN THỨ HAI: TIẾN TỚI

CHƯƠNG BA: BƯỚC CHÂN THỨ BA LÊN ÐƯỜNG THỰC HIỆN VIỆC TRỞ VỀ SỰ IM LẶNG:
SỰ CHUYỂN ÐỘNG TOÀN DIỆN CỦA TÂM THỨC LÊN ĐƯỜNG VIỄN LY

CHƯƠNG TƯ: BƯỚC CHÂN THỨ TƯ LÊN ÐƯỜNG THỰC HIỆN VIỆC TRỞ VỀ SỰ IM LẶNG:
SỰ CHUYỂN ÐỘNG TOÀN DIỆN CỦA TÂM TRONG ĐỆ NHẤT KHỔ ÐẾ

CHƯƠNG NĂM: BƯỚC CHÂN THỨ NĂM LÊN ĐƯỜNG THỰC HIỆN VIỆC TRỞ VỀ SỰ IM LẶNG:
SỰ CHUYỂN ÐỘNG TOÀN DIỆN CỦA TÂM THỨC TRONG TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO MẬT TÔNG CỦA HÓA THÂN TÂY TẠNG TARTHANG TULKU

CHƯƠNG SÁU: BƯỚC CHÂN THỨ SÁU LÊN ĐƯỜNG THỰC HIỆN VIỆC TRỞ VỀ SỰ IM LẶNG:
SỰ CHUYỂN ÐỘNG TOÀN DIỆN CỦA TÂM THỨC TRONG TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO MẬT TÔNG CỦA HÓA THÂN TÂY TẠNG CHOGYAM TRUNGPA

CHƯƠNG BẢY: BƯỚC CHÂN THỨ BẢY LÊN ÐƯỜNG THỰC HIỆN VIỆC TRỞ VỀ SỰ IM LẶNG:
SỰ CHUYỂN ÐỘNG TOÀN DIỆN CỦA TÂM THỨC TRÊN CON ÐƯỜNG HÀNH ÐỘNG PHẬT GIÁO CỦA TRÍ THỨC TÂY PHƯƠNG

CHƯƠNG TÁM: BƯỚC CHÂN THỨ TÁM LÊN ÐƯỜNG THỰC HIỆN VIỆC TRỞ VỀ SỰ IM LẶNG: SỰ CHUYỂN ÐỘNG TOÀN DIỆN CỦA TÂM THỨC TRONG HƯỚNG ÐI CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM GIỮA CÁC TƯ TRÀO VÀ TRONG BỐI CẢNH CỦA XÃ HỘI TÂY PHƯƠNG HIỆN NAY

C. PHẬT TRI KIẾN
PHẦN THỨ BA: LUI VỀ

CHƯƠNG CHÍN: BƯỚC CHÂN THỨ CHÍN LUI LẠI TRỞ VỀ SỰ IM LẶNG:
SỰ CHUYỂN ĐỘNG TOÀN DIỆN CỦA TÂM THỨC TRONG SỰ HIỆN DIỆN THƯỜNG TRỰC CỦA BỔ TÁT PADMASAMBHAVA, VỊ TỒ SƯ TRUYỀN ĐẠO PHẬT VÀO TÂY TẠNG

CHƯƠNG THỨ MƯỜI: BƯỚC CHÂN THỨ MƯỜI LUI LẠI TRỞ VỀ SỰ IM LẶNG:
SỰ CHUYỂN ĐỘNG TOÀN DIỆN CỦA TÂM THỨC TỪ ĐỨC KIÊN NHẪN TRONG PHẬT GIÁO TỪ NGUYÊN THỦY ĐẾN ĐẠI THỪA VÀ KIM CANG THỪA MẬT TÔNG TÂY TẠNG

D. KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN
PHẦN THỨ TƯ: TRỒ BÔNG

KẾT LUẬN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Next page
Hiển thị thêm
Back to top button