Phương danh Âu Châu

PHƯƠNG DANH
CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ
CÚNG DƯỜNG 

 

Lược ghi từ báo cáo của Ban Bảo Trợ Âu Châu (qua thư của HT. Chánh Thư Ký Hội Đồng Hoằng Pháp):
1) Từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022 Quý Thầy, Cô trong Ban Bảo Trợ Âu Châu cũng như trực tiếp từ tôi đã gửi, mỗi tháng là 3.200 Euro đến 3.700 Euro để bảo trợ lớp học Phạn ngữ (Sanskrit). Tổng cộng là 16 tháng và trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các chùa, các cá nhân ở các nơi để tiếp tục chương trình nầy do Hòa thượng Chủ Tịch và HĐHP đề nghị và Giáo Hội Âu Châu đang đảm trách.
2) HT Quảng Ba có trợ giúp cho 2.000.00 đô la; TT Nguyên Tạng có hứa và chưa có con số chính thức. Sư Cô TN Giác Anh và Đệ Tử ủng hộ 10.000 Úc kim cho năm 2023. Đệ Tử của HT Minh Giác (Sư Chú Hạnh Đức) ở Hòa Lan ủng hộ 10.000 Euro (từ tháng 7 năm 2022) và theo HT Minh Giác cho biết thì mỗi năm Sư Chú phát tâm cúng dường 10.000,00 Euro cho lớp Phạn ngữ trong vòng 5 năm như vậy.
Ngoài những đóng góp kể trên, chúng tôi có nhận được sự đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, tuần tự theo danh sách sau:
ĐẠO HIỆU/
PHÁP DANH/ TÊN
QUỐC GIA  ỦNG HỘ NGÀY
USD
(Mỹ kim)
AUD
(Úc kim)
CAD
(Gia kim)
EUR
(Âu kim)
VNĐ
(Đồng VN)

 

Back to top button