Phương danh Úc Châu

PHƯƠNG DANH
CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ
CÚNG DƯỜNG 

 

Chúng tôi đã nhận được sự đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, tuần tự theo danh sách sau:

 ĐẠO HIỆU/
PHÁP DANH/ TÊN

ỦNG HỘ

NGÀY

Back to top button