Hồng Dương

Tên thật: Nguyễn Văn Hai
Pháp danh: Hồng Dương
Tốt nghiệp Tiến sĩ Toán tại Đại học Sorbonne, Paris, Pháp quốc
Hiệu Trưởng Trường Quốc Học, Huế.
Phó Viện Trưởng kiêm Khoa Trưởng Đại học Khoa Học, Viện Đại học Huế.
Phó Giám Đốc Trung Tâm Liễu Quán.
Giáo sư tại Đại học Kentucky, Hoa Kỳ.
Đã nghỉ hưu, chuyên tâm việc nghiên cứu Phật học.
Đã cộng tác với các báo và websites Phật Giáo như Thư Viện Hoa Sen, Quảng Đức, Buddhasasana, Phật Việt, Đạo Phật Ngày Nay, v.v…
Tác phẩm đã xuất bản:
– Phân biệt ngôn ngữ và tu chứng
– Lưới tương giao
– Tổ giáo và Giáo tín
– Đồng thời và Dị thời
– Chân như và Duyên khởi
– Tìm hiểu Trung Quán: Nhận thức và Không tánh
– Luận giải Trung Quán: Tánh khởi và Duyên khởi
– Đi tìm ngã
– Hữu thể và Thời gian
– Nhận thức luận Phật giáo
Những bài viết khác:
– Tổ tín và giáo tín
– Tín và chứng trong Hoa Nghiêm
– Nhân Minh Luận
– Quán nhân duyên
– Bát bất và duyên khởi
– Viên dung vô ngại
– Bốn pháp giới
– Nhân duyên pháp giới
– Chân như và duyên khởi
– Hữu tình: trí, tình, ý
– Đi tìm ngã
– Tham đồng khế của Thạch Đầu Hy Thiên
– Từ, bi, hỷ, xả
– Lối nhìn phân toái

Back to top button