Thích Tuệ Sỹ

HT Thích Tuệ Sỹ
– Chánh Thư Ký – Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN
– Cố vấn Chỉ đạo Hội đồng Hoằng Pháp
– Chủ tịch Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng lâm thời

Back to top button