Thành phần nhân sự Ban Báo Chí & Xuất Bản

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN BÁO CHÍ & XUẤT BẢN – HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP: 

 

Chứng Minh: Trưởng lão HT. Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ), Trưởng lão HT. Thích Huyền Tôn (Úc châu), HT. Thích Bảo Lạc (Úc Châu), HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam)

Cố Vấn Chỉ Đạo: HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam)
Chánh Thư Ký: HT. Thích Như Điển (Đức quốc)
Phó Thư Ký: HT. Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ), HT. Thích Bổn Đạt (Canada)

BAN BÁO CHÍ & XUẤT BẢN:

Trưởng Ban: Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng (Úc Châu)
Phó Ban: TT Thích Hạnh Tuệ, Cư Sĩ Tâm Quang – Vĩnh Hảo (Hoa Kỳ)
Thư Ký: Cư Sĩ Tâm Thường Định – Bạch Xuân Phẻ (Hoa Kỳ)
Ban Viên: Tâm Huy – Huỳnh Kim Quang (Hoa Kỳ), Quảng Tường – Lưu Tường Quang (Úc), Nguyên Đạo – Văn Công Tuấn (Đức), Nguyên Trí – Nguyễn Hòa/Phù Vân (Đức), Quảng Trà – Nguyễn Thanh Huy (Hoa Kỳ), Quảng Anh – Lê Ngọc Hân (Úc), Thanh Phi – Nguyễn Ngọc Yến (Úc châu), v.v…

Dự kiến sẽ còn bổ sung một số thành viên vào Hội Đồng Hoằng Pháp cũng như các ban viên được thỉnh cử tham gia vào 4 Ban trong những cuộc họp sắp tới.

Liên lạc:

Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, Trưởng Ban Báo chí & Xuất bản
Quảng Đức Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Email: hdhp.bbc@gmail.com; Tel: +61 481 169 631

 

Exit mobile version