Thành phần nhân sự Ban Bảo Trợ

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN BẢO TRỢ – HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP:

Chứng Minh: Trưởng lão HT. Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ), Trưởng lão HT. Thích Huyền Tôn (Úc châu), HT. Thích Bảo Lạc (Úc Châu), HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam)

Cố Vấn Chỉ Đạo: HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam)
Chánh Thư Ký: HT. Thích Như Điển (Đức quốc)
Phó Thư Ký: HT. Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ), HT. Thích Bổn Đạt (Canada)

BAN BẢO TRỢ:

Cố Vấn: TT. Thích Trường Phước (Canada)
Trưởng Ban: Thượng Tọa Thích Tâm Hòa (Canada)
Phó Ban Úc Châu: Thượng Tọa Thích Tâm Phương (Úc Châu)
Phó Ban Âu Châu: Thượng Tọa Thích Quảng Đạo (Pháp), Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Phước (Đức)
Phó Ban Châu Mỹ: Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thiện (Hoa Kỳ), Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh (Hoa Kỳ)
Phụ tá: ĐĐ. Thích Thông Giới (Canada), Sư Cô Thích Nữ Thông Tịnh (Canada)
Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Bảo Quang (Canada)
Thư Ký: Ni Sư Thích Nữ Đức Nghiêm (Canada)

Dự kiến sẽ còn bổ sung một số thành viên vào Hội Đồng Hoằng Pháp cũng như các ban viên được thỉnh cử tham gia vào 4 Ban trong những cuộc họp sắp tới.

Liên lạc và ủng hộ tài chánh cho các Phật sự của Hội Đồng Hoằng Pháp, xin liên lạc các địa chỉ sau đây:

Thích Tâm Hòa – Trưởng ban Bảo Trợ
(Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo – Pháp Vân)
420 Traders Blvd E, Mississauga, ON L4Z 1W7, Canada
Email: thichtamhoa@gmail.com; Tel: +1 905-712-8809

Thích Tâm Phương, Phó Ban đặc trách Úc châu (Quảng Đức Monastery)
105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel. 61-
9357-3544 Email: 
vienchutvquangduc@gmail.com

Thích Quảng Đạo, Phó Ban đặc trách Âu châu (Khánh Anh Pagode)
8 rue François-Mauriac (Parc Aux Lièvres) 91000 Évry-France
Tél. 
01.64.93.55.56 – 07.70.07.33.99.Email: 
thichquangdao@khanhanh.fr

Ni Sư Thích Diệu Tánh, Phó Ban đặc trách Hoa Kỳ (Thiền Tịnh Đạo Tràng)
11502 Daniel Avenue Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.
Tel(714) 266-4171 (Cell) Email: dieutanhthich@yahoo.com

Ni Sư Thích Nữ Bảo Quang, Thủ Quỹ (Ananda Vietnamese Buddhist Cultural Center Society of BC)
3195 Kingsway, Vancouver, BC V5R 5K2 Canada – Tel. (604) 908-9981

Hiển thị thêm
Back to top button