Thành phần nhân sự Ban Truyền Bá Giáo Lý

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN TRUYỀN BÁ GIÁO LÝ – HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP:

Chứng Minh: Trưởng lão HT. Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ), Trưởng lão HT. Thích Huyền Tôn (Úc châu), HT. Thích Bảo Lạc (Úc Châu), HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam)

Cố Vấn Chỉ Đạo: HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam)
Chánh Thư Ký: HT. Thích Như Điển (Đức quốc)
Phó Thư Ký: HT. Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ), HT. Thích Bổn Đạt (Canada)

BAN TRUYỀN BÁ GIÁO LÝ:

Cố vấn: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ)
Trưởng Ban: HT. Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ)
Phó Ban: HT. Thích Bổn Đạt (Canada)
Phó Ban: HT. Thích Trường Sanh (Úc châu)
Phó Ban: HT. Thích Tâm Huệ (Âu châu)
Phó Ban: TT. Thích Thiện Duyên (Hoa Kỳ)
Thư Ký: Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn (Đức)
Ban Viên: HT. Thích Nhựt Huệ (Hoa Kỳ), TT. Thích Hoằng Khai (Na Uy), TT. Thích Giác Tín (Úc châu), TT. Thích Thiện Long (Hoa Kỳ), TT. Thích Thiện Trí (Hoa Kỳ), TT. Thích Đạo Tỉnh (Hoa Kỳ), TT. Thích Chúc Đại (Hoa Kỳ), Sư Cô Thích Thông Niệm (Canada), Sư Cô Thích Tịnh Nghiêm (Hoa Kỳ)… cùng chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni thành viên Hội Đồng Hoằng Pháp (sẽ cung thỉnh tham gia theo nhu cầu hoằng pháp của từng châu lục, quốc gia), v.v…

Dự kiến sẽ còn bổ sung một số thành viên vào Hội Đồng Hoằng Pháp cũng như các ban viên được thỉnh cử tham gia vào 4 Ban trong những cuộc họp sắp tới.


LIÊN LẠC

HT. Thích Nguyên Siêu, Trưởng Ban Truyền Bá Giáo Lý HĐHP
Chùa Phật Đà
4333 30th Street, San Diego, CA 92104 – U.S.A.  |  Tel.: (619) 283-7655

Hòa thượng Thích Bổn Đạt, Phó Ban Truyền Bá Giáo Lý HĐHP Đặc trách Canada
Tu Viện Phổ Đà Sơn
1002 Somerset Street, Ottawa, Ontario K1R 6R9 – Canada
Email: bon_dat@yahoo.com  |  Tel: (819) 665-0259

Hòa thượng Thích Trường Sanh, Phó Ban Truyền Bá Giáo Lý HĐHP Đặc trách Úc châu
Trung Tâm Phật Giáo Việt Nam – Chùa Giác Nhiên
70A Avenue Road, Otahuhu, Auckland, New Zealand.
Email: chuagiacnhien@yahoo.com  |  Tel: +64-9-276-1747

Hòa thượng Thích Tâm Huệ, Phó Ban Truyền Bá Giáo Lý HĐHP Đặc trách Âu châu
Chùa Trúc Lâm
Erikfalts 16-A, 21432 Malmo
Email: thichtamhue2013@gmail.com  |  Tel: 04 092 6963

Thượng tọa Thích Thiện Duyên, Phó Ban Truyền Bá Giáo Lý HĐHP Đặc trách Hoa Kỳ
Chùa Kim Quang
3119 Alta Arden Expressway – Sacramento, CA 95825 USA
Email: chuakimquang@gmail.com  | Tel: 916.481.8781

Bhiksu Thích Hạnh Tấn, Thư Ký Ban Truyền Bá Giáo Lý HĐHP
Tu Viện Vô Lượng Thọ – Buddhistisches Klausurzentrum Amitayus e.V.
Schoenfeld 104, 01744 Dippoldiswalde – Germany
Email: bantruyenba.phatphap@gmail.com  |  Tel. +49.35052.292235

Hiển thị thêm
Back to top button