Ban Truyền Bá Giáo LýHội Đồng Hoằng Pháp

Thành phần nhân sự Ban Truyền Bá Giáo Lý

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN TRUYỀN BÁ GIÁO LÝ – HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP:

Chứng Minh: Trưởng lão HT. Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ), Trưởng lão HT. Thích Huyền Tôn (Úc châu), HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam)

Cố Vấn Chỉ Đạo: HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam)
Chánh Thư Ký: HT. Thích Như Điển (Đức quốc)
Phó Thư Ký: HT. Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ), HT. Thích Bổn Đạt (Canada)

BAN TRUYỀN BÁ GIÁO LÝ:

Cố vấn: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ)
Trưởng Ban: HT. Thích Thái Siêu (Hoa Kỳ)
Phó Ban: HT. Thích Bổn Đạt (Canada)
Phó Ban: HT. Thích Trường Sanh (Úc châu)
Phó Ban: HT. Thích Tâm Huệ (Âu châu)
Thư Ký: Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn (Đức)
Ban Viên: HT. Thích Nhựt Huệ (Hoa Kỳ), TT. Thích Hoằng Khai (Na Uy), TT. Thích Giác Tín (Úc châu), TT. Thích Thiện Long (Hoa Kỳ), TT. Thích Thiện Duyên (Hoa Kỳ), TT. Thích Thiện Trí (Hoa Kỳ), TT. Thích Đạo Tỉnh (Hoa Kỳ), TT. Thích Chúc Đại (Hoa Kỳ), Sư Cô Thích Thông Niệm (Canada), Sư Cô Thích Tịnh Nghiêm (Hoa Kỳ)… cùng chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni thành viên Hội Đồng Hoằng Pháp (sẽ cung thỉnh tham gia theo nhu cầu hoằng pháp của từng châu lục, quốc gia), v.v…

Dự kiến sẽ còn bổ sung một số thành viên vào Hội Đồng Hoằng Pháp cũng như các ban viên được thỉnh cử tham gia vào 4 Ban trong những cuộc họp sắp tới.

LIÊN LẠC

HT. Thích Thái Siêu, Trưởng Ban Truyền Bá Giáo Lý HĐHP
Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm
2553 Darwin Street, Hayward, CA 94545 – U.S.A. * Tel.: (510) 850-6352
Email: thaisieu@yahoo.com  hoặc daibaotrangnghiem@gmail.com

Hòa thượng Thích Bổn Đạt, Phó Ban Truyền Bá Giáo Lý HĐHP Đặc trách Canada
Tu Viện Phổ Đà Sơn
1002 Somerset Street, Ottawa, Ontario K1R 6R9 – Canada
Email: bon_dat@yahoo.com  |  Tel: (819) 665-0259

Hòa thượng Thích Trường Sanh, Phó Ban Truyền Bá Giáo Lý HĐHP Đặc trách Úc châu
Trung Tâm Phật Giáo Việt Nam – Chùa Giác Nhiên
70A Avenue Road, Otahuhu, Auckland, New Zealand.
Email: chuagiacnhien@yahoo.com  |  Tel: +64-9-276-1747

Hòa thượng Thích Tâm Huệ, Phó Ban Truyền Bá Giáo Lý HĐHP Đặc trách Âu châu
Chùa Trúc Lâm
Erikfalts 16-A, 21432 Malmo
Email: thichtamhue2013@gmail.com  |  Tel: 04 092 6963

Bhiksu Thích Hạnh Tấn, Thư Ký Ban Truyền Bá Giáo Lý HĐHP
Tu Viện Vô Lượng Thọ – Buddhistisches Klausurzentrum Amitayus e.V.
Schoenfeld 104, 01744 Dippoldiswalde – Germany
Email: bantruyenba.phatphap@gmail.com  |  Tel. +49.35052.292235

Hiển thị thêm
Back to top button