Thiện Thệ Tử Thích Tuệ Sỹ: Nhất tâm hộ niệm Tân viên tịch Ni sư trưởng Thích Nữ Diệu Tâm

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-ĐÀ PHẬT

Nhất tâm hộ niệm

Tân viên tịch Ni sư trưởng Thích Nữ Diệu Tâm

Bất thối bổn thệ hồi nhập Ta-bà
mãn Bồ-đề nguyện

Thiện Thệ Tử Thích Tuệ Sỹ

Hiển thị thêm
Back to top button