Thông Tin Báo Chí – Số 1, 06/06/2021 của Hội Đồng Hoằng Pháp

Thông Tin Báo Chí – Số 1, 06/06/2021

LÃNH ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT CÁC CHÂU LỤC
THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP
VỚI SỰ TÁN TRỢ CỦA VIỆN TĂNG THỐNG, GHPGVNTN

 

Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu.

Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người.

Đó là lý do dẫn đến cuộc họp mở rộng giữa chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN tại hải ngoại và Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08:50 PM ngày 08/5/2021 qua chương trình Zoom Online, để rồi đồng thuận tiến đến việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp.

Hội Đồng Hoằng Pháp bao gồm nhiều Tăng Ni và Cư sĩ hành đạo và hộ đạo trong và ngoài nước, dưới sự chứng minh của Hội Đồng Chứng Minh Tăng Già – là chư vị Trưởng lão, Hòa thượng lãnh đạo cao cấp của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất các châu lục, và với sự tán trợ của Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Chương trình cuộc họp đã thảo luận và thông qua 3 đề mục chính về mục đích, đường hướng và thành lập khung sườn cơ cấu nhân sự của Hội Đồng Hoằng Pháp (HĐHP).

Mục đích và đường hướng của HĐHP đã được Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Cố Vấn Chỉ Đạo HĐHP minh thị như sau:

– Mục đích: Con đường truyền bá của đệ tử Phật là để mang lại an vui hạnh phúc cho số đông chứ không phải để vinh danh hay làm lớn mạnh tự thân Phật giáo. HĐHP được thành lập cũng không ngoài sứ mệnh “hoằng pháp lợi sinh” mà lịch đại tổ sư đã thực hiện trên 2500 năm qua; đặc biệt là tiếp nối mạng mạch của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong lý tưởng phục vụ nhân loại và dân tộc.

– Đường hướng: Phương tiện để hoằng truyền Chánh Pháp của đệ tử Phật là văn hóa, giáo dục, hướng về tất cả các tầng lớp xã hội, quốc gia và quốc tế; đặc biệt nhắm vào các thế hệ tương lai trong một thế giới đầy dẫy biến động và đổi thay từng ngày. Cụ thể, cần thực hiện các Phật sự như sau:

a) Kế thừa công cuộc phiên dịch kinh điển của Thầy-Tổ (qua Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng thành lập từ năm 1973), kiện toàn việc phiên dịch và chú giải bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam với ngôn ngữ chuẩn mực hàn lâm;

b) Thành lập đại học Phật giáo hải ngoại để thâu nhận và đào tạo Tăng Ni trẻ trong nước, hoặc bảo trợ từng Tăng Ni trẻ đi du học tại các đại học ngoài nước; tạo điều kiện cho họ làm việc về văn hóa, giáo dục, hoặc tham gia ban phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam;

c) Thành lập giảng sư đoàn, giáo thọ đoàn nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của quần chúng Phật tử khắp nơi;

d) Lập trang mạng của HĐHP, cùng với việc xuất bản sách báo Phật giáo Việt ngữ hoặc song ngữ nhằm giới thiệu và hướng dẫn tuổi trẻ học Phật, góp phần đem lại an vui phúc lạc cho dân tộc và nhân loại.

e) Lập Ban Bảo Trợ nhằm cung ứng, tài trợ cho tất cả các dự án ngắn hạn và dài hạn của HĐHP.

Cuộc họp cũng đã thông qua việc hình thành khung sườn nhân sự thuộc HĐHP với sự tham gia của chư tôn đức Tăng Ni và Cư sĩ vào 4 Ban chính sau đây:

Chứng Minh: Trưởng lão HT. Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ), Trưởng lão HT. Thích Huyền Tôn (Úc châu), HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam)

Cố Vấn Chỉ Đạo: HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam)
Chánh Thư Ký: HT. Thích Như Điển (Đức quốc)
Phó Thư Ký: HT. Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ), HT. Thích Bổn Đạt (Canada)

Thành Viên Hội Đồng Hoằng Pháp:

Âu châu: Hòa Thượng Thích Quảng Hiền (Thụy Sĩ), HT Thích Minh Giác (Hòa Lan), TT Thích Thông Trí (Hòa Lan), TT Thích Nguyên Lộc (Pháp)
Úc châu: HT Thích Minh Hiếu, TT Thích Tâm Minh
Hoa Kỳ: HT Thích Thông Hải, HT Thích Minh Dung, HT Thích Nhật Huệ, TT Thích Từ Lực

BAN PHIÊN DỊCH & TRƯỚC TÁC:

Cố Vấn kiêm Trưởng Ban: HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam)
Phó Ban: HT. Thích Thiện Quang (Canada)
Phụ tá: Thượng Tọa Thích Như Tú (Thụy Sĩ)
Thư Ký: Đại Đức Thích Hạnh Giới (Đức)
Ban viên: Thượng Tọa Thích Tuệ Uyển (Hoa Kỳ), Đại Đức Thích Thanh An (Tích Lan), Ni Trưởng Thích Nữ Giới Châu (Hoa Kỳ), Ni Sư Thích Nữ Quảng Trạm (Pháp), Sư Cô Thích Nữ Giác Anh (Úc Châu), Cư Sĩ Hạnh Cơ (Canada), v.v…

BAN TRUYỀN BÁ GIÁO LÝ:

Cố vấn: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ)
Trưởng Ban: HT. Thích Thái Siêu (Hoa Kỳ)
Phó Ban: HT. Thích Bổn Đạt (Canada)
Phó Ban: HT. Thích Trường Sanh (Úc châu)
Phó Ban: HT. Thích Tâm Huệ (Âu châu)
Thư Ký: Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn (Đức)
Ban Viên: HT. Thích Nhựt Huệ (Hoa Kỳ), TT. Thích Hoằng Khai (Na Uy), TT. Thích Giác Tín (Úc châu), TT. Thích Thiện Long (Hoa Kỳ), TT. Thích Thiện Duyên (Hoa Kỳ), TT. Thích Thiện Trí (Hoa Kỳ), TT. Thích Đạo Tỉnh (Hoa Kỳ), TT. Thích Chúc Đại (Hoa Kỳ), Sư Cô Thích Thông Niệm (Canada), Sư Cô Thích Tịnh Nghiêm (Hoa Kỳ)… cùng chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni thành viên Hội Đồng Hoằng Pháp (sẽ cung thỉnh tham gia theo nhu cầu hoằng pháp của từng châu lục, quốc gia), v.v…

BAN BÁO CHÍ & XUẤT BẢN:

Trưởng Ban: Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng (Úc Châu)
Phó Ban: TT Thích Hạnh Tuệ, Cư Sĩ Tâm Quang – Vĩnh Hảo (Hoa Kỳ)
Thư Ký: Cư Sĩ Tâm Thường Định – Bạch Xuân Phẻ (Hoa Kỳ)
Ban Viên: Tâm Huy – Huỳnh Kim Quang (Hoa Kỳ), Quảng Tường – Lưu Tường Quang (Úc), Nguyên Đạo – Văn Công Tuấn (Đức), Nguyên Trí – Nguyễn Hòa/Phù Vân (Đức), Quảng Trà – Nguyễn Thanh Huy (Hoa Kỳ), Quảng Anh – Lê Ngọc Hân (Úc), Thanh Phi – Nguyễn Ngọc Yến (Úc châu), v.v…

BAN BẢO TRỢ:

Cố Vấn: TT. Thích Trường Phước (Canada)
Trưởng Ban: Thượng Tọa Thích Tâm Hòa (Canada)
Phó Ban Úc Châu: Thượng Tọa Thích Tâm Phương (Úc Châu)
Phó Ban Âu Châu: Thượng Tọa Thích Quảng Đạo (Pháp), Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Phước (Đức)
Phó Ban Châu Mỹ: Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thiện (Hoa Kỳ), Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh (Hoa Kỳ)
Phụ tá: ĐĐ. Thích Thông Giới (Canada), Sư Cô Thích Nữ Thông Tịnh (Canada)
Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Bảo Quang (Canada)
Thư Ký: Ni Sư Thích Nữ Đức Nghiêm (Canada)

Trong giai đoạn phôi thai mới thành lập, nhân sự của HĐHP có thể được bổ sung, hoán chuyển hoặc thay đổi về sau, và sẽ được công bố trong những cuộc họp sắp tới.

Sau nhiều năm bị ngăn trở sinh hoạt, hoặc bị trì trệ vì địa lý không gian cách trở, việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp ngày nay tuy muộn màng, nhưng cũng là bước đầu để khai thông con đường truyền bá của đạo Phật Việt Nam hướng về thế kỷ 21. Và để thúc đẩy bánh xe truyền bá này, Hội Đồng Hoằng Pháp tha thiết kêu gọi sự tham gia, yểm trợ bằng hằng tâm, hằng sản của chư tôn đức Tăng Ni và hàng Cư sĩ Phật tử khắp các châu lục và quốc gia. Đây là việc chung cần sự đồng bộ đồng tâm của tất cả chúng ta để tiếp tục vận chuyển bánh xe Chánh Pháp ngõ hầu đền ơn Tam Bảo trong muôn một.

Sau đây, xin trân trọng giới thiệu Trang nhà chính thức của Hội Đồng Hoằng Pháp: www.hoangphap.org

Liên Lạc:

Hòa thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký HĐHP, GHPGVNTN
Viên Giác Pagoda. Karlsruher Str. 6, 30519 Hannover, Germany
Website: www.hoangphap.org; Email: hdhp.ctk@gmail.com; Tel: +49 511 879 630

Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, Trưởng Ban Báo chí & Xuất bản
Quảng Đức Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Website: www.hoangphap.org; Email: hdhp.bbc@gmail.com; Tel: +61 481 169 631

Hiển thị thêm
Back to top button