Thư Cung Thỉnh / Kính Mời: Lễ Bách Nhật Trưởng Lão HT Thích Tuệ Sỹ và Lễ Chung Thất Đại Lão HT Thích Thắng Hoan

THƯ CUNG THỈNH / KÍNH MỜI

Lễ Bách Nhật Trưởng Lão HT Thích Tuệ Sỹ và
Lễ Chung Thất Đại Lão HT Thích Thắng Hoan

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni,
Kính thưa quý Thiện Nam, Tín Nữ Phật tử,

Cuối năm ngoái và đầu năm nay, cộng đồng Phật Giáo Việt Nam trong và ngoài nước đã mất đi hai bậc Thạch Trụ Tòng Lâm: Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan và Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ! Sự ra đi của hai Ngài không những đã để lại bao tiếc thương vô hạn trong lòng Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam, mà còn là mất mát lớn lao cho cả Dân Tộc và Đạo Phật Việt.

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời, Cố Vấn Chỉ Đạo Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN, đã viên tịch ngày 24 tháng 11 năm 2023, tính đến nay hơn một trăm ngày.

Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại, Chứng Minh Hội Đồng Hoằng Pháp, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, đã viên tịch ngày 25 tháng 1 năm 2024, tính đến nay hơn bốn mươi chín ngày.

Để tri ân và tưởng niệm những đóng góp to lớn của nhị vị Cao Tăng Thạc Đức đối với Đạo Pháp và Dân Tộc trong hơn nửa thế kỷ qua, Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN sẽ long trọng cử hành Lễ Bách Nhật của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ và Lễ Chung Thất của Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, vào lúc 4 giờ chiều, giờ California, ngày 17 tháng 3 năm 2024 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St., Garden Grove, CA 92844; Phone: (714) 360-5355.

Hội Đồng Hoằng Pháp thành tâm cung thỉnh chư tôn Trưởng Lão, chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni hoan hỷ quang lâm buổi lễ. Chúng tôi cũng trân trọng kính mời quý Thiện Nam, Tín Nữ Phật tử nhín ít thì giờ quý báu đến tham dự buổi lễ nói trên.

Sự quang lâm của chư Tôn Đức và sự hiện diện của quý liệt vị không những biểu tỏ lòng kính quý những bậc Long Tượng của Phật Giáo Việt Nam, mà còn là niềm khích lệ lớn lao cho Hội Đồng Hoằng Pháp trên con đường hoằng dương Phật Pháp tại xứ người.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Phật Lịch 2567, Hoa Kỳ, ngày 22 tháng 2 năm 2024
Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN

Chánh Thư Ký
Tỳ-kheo Thích Như Điển

Phó Thư Ký
Tỳ-kheo Thích Nguyên Siêu

(File PDF ấn ký)

Hiển thị thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button