Thư kêu gọi Cúng dường Công Trình Phiên Dịch và Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam

THƯ KÊU GỌI

Cúng Dường Công Trình Phiên Dịch và Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Thiền đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Thiện hữu tri thức, cùng quý Thiện nam tín nữ Phật tử xa gần,

Trong Kinh Thừa Tự Pháp, Đức Phật dạy: “Này các Tỷ-kheo, hãy là những người thừa tự Pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật.” Kinh Duy-ma-cật, chương 13, phẩm Cúng Dường Pháp, cũng dạy: “Cúng dường Chánh Pháp là cúng dường tối thượng.”

Biểu tượng của Chánh Pháp hơn hai nghìn năm trăm năm qua, chính là Tam Tạng (Kinh, Luật, Luận) do chính từ kim khẩu của Đức Phật cũng như lịch đại Tổ sư thực chứng và truyền lại cho chúng ta đến tận thế kỷ này. Nếu không có sự thực chứng và truyền thừa ấy, người con Phật thời nay sẽ không có Phật Pháp, không có Tam Bảo để nương tựa tu tập hầu thoát ly sinh-tử, đạt được cứu cánh an vui trong đời sống cũng như gieo trồng thiện nghiệp cho tương lai. Vì vậy, để duy trì Chánh Pháp, cần phải có Tam Tạng Kinh làm nền tảng Tuệ học cho việc kiến đạo, tu đạo và hành đạo hầu báo đền ơn Phật, lợi ích chúng sanh.

Hội Đồng Hoằng Pháp, dưới sự cố vấn chỉ đạo của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, vị cao tăng học giả cuối cùng trong số 18 thành viên của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng (thuộc Viện Tăng Thống GHPGVNTN), đang tiếp nối việc phiên dịch, chú giải và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam. Nhưng, để Phật sự trọng đại này được tiến hành lâu dài và liên tục, rất cần sự đồng bộ làm việc một cách tích cực và nhịp nhàng của tất cả các Ban như Ban Phiên Dịch & Trước Tác, Ban Truyền Bá Giáo Lý, Ban Báo Chí & Xuất Bản, và Ban Bảo Trợ. Tất cả các Ban đều nên nhắm vào mục tiêu trước mắt là làm sao hoàn thành bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam trong vòng 10 năm, 20 năm tới.

Do vậy, Ban Ban Bảo Trợ Hội Đồng Hoằng Pháp xin tha thiết thỉnh cầu chư tôn Thiền đức Tăng Ni và Phật tử khắp nơi, không phân biệt giáo hội, tông môn, pháp phái, hãy vì sự thừa tự Chánh Pháp, vì tâm nguyện cúng dường Chánh Pháp, vì ý nguyện chung là có được Đại Tạng Kinh thuần ngôn ngữ Việt một cách chuẩn mực để xứng đáng với nền Phật Việt gần 2000 năm trên quê hương, tất cả hãy cùng chung sức:

a) Chư tôn đức Tăng Ni các thiền viện, tu viện, tự viện hoan hỷ đóng góp tịnh tài một lần, hoặc hàng tháng, hàng năm; đồng thời phổ biến Thư Kêu Gọi này đến bổn đạo địa phương để tạo thiện duyên cho Phật tử cúng dường Chánh Pháp;

b) Chư tôn đức Tăng Ni thành viên Hội Đồng Hoằng Pháp, hoan hỷ đóng góp tịnh tài đồng thời phổ biến Thư Kêu Gọi tại thiền viện, tu viện, tự viện của mình, cũng như giới thiệu chương trình phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh VN đến bất cứ đạo tràng tu học nào mà chư vị đến hướng dẫn, thuyết giảng để Phật tử được góp phần công đức cúng dường Chánh Pháp;

c) Quý Phật tử từ bất cứ quốc gia nào, hoan hỷ cúng dường bảo trợ bằng cách:

–  Ủng hộ $5/tháng trong vòng 1 năm ($60)
–  2 năm ( $120)          – hoặc 3 năm ($180)
–  Hoặc tùy hỷ phát tâm ủng hộ tịnh tài một lần.

Thay mặt Ban Bảo Trợ chúng tôi thành kính thâm tạ chư tôn Thiền đức và quý Phật tử xa gần. Hồi hướng công đức này lên Tam Bảo chứng minh; kính chúc chư tôn Thiền đức pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, và nguyện chúc chư thiện tín nam nữ cùng gia quyến vô lượng an khang, cát tường.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát – tác đại chứng minh.

PL.2565 Mississauga ngày 01 tháng 10 năm 2021
TM. Ban Bảo Trợ – Trưởng Ban
Tỳ Kheo Thích Tâm Hòa


 Mọi sự ủng hộ xin gửi về một trong các địa chỉ sau đây (tùy theo quốc gia mà quý vị cư trú):
(Lưu ý! Trên tấm cheque xin ghi tên account của Tự Viện, Phần memo ghi rõ: ỦNG HỘ QUỸ HOẰNG PHÁP)

– TT. Thích Tâm Phương (Quảng ĐứcMonastery) – 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel. 61-9357-3544  Email: vienchutvquangduc@gmail.com

– TT. Thích Quảng Đạo (Khánh Anh Pagode) – 8 rue François-Mauriac (Parc Aux Lièvres)  91000 Évry- Courcouronnes France 
Tél : 01.64.93.55.56 – 07.70.07.33.99.Email: thichquangdao@khanhanh.fr

– Ni Sư Thích Diệu Tánh  (Thiền Tịnh Đạo Tràng) 11502 Daniel Avenue Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.
Tel.(714) 266-4171 (Cell)  Email: dieutanhthich@yahoo.com

– Ni Sư Thích Nữ Bảo Quang
1.1   NI VIỆN LIÊN HOA
        3195 Kingsway, Vancouver, BC V5R 5K2 Canada
1.2   E-Transfer:
 hoangphapananda21@gmail.com
1.3   Direct Deposit: Bank CIBC
        Business Name: ANANDA VIETNAMESE BUDDHIST CULTURAL CENTRE SOCIETY OF BC
        Transit number: 06810   Account number: 2933217  (CAD Account) /0214515 (USD Account)
Institution number
: 010    Swift Code: CIBCCATT.
        Bank address: 4493 Main Street, Vancouver, BC, V5V 3R2

Hiển thị thêm
Back to top button