Thư kêu gọi Phật tử xa gần phát tâm ủng hộ, bảo trợ các Phật sự của Hội Đồng Hoằng Pháp

THƯ KÊU GỌI

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý thiện hữu tri thức, cùng quý thiện nam tín nữ Phật tử xa gần,

Trong kinh Duy-Ma-Cật chương 13 phẩm Cúng Dường Pháp, Đức Thế Tôn có dạy: “Cúng Dường Pháp là cúng dường tối thượng”. Nhằm yểm trợ cho công cuộc hoằng dương Chánh Pháp của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thông qua sự Cố Vấn Chỉ Đạo của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ – người được chính thức tiếp nhận ấn tín Viện Tăng Thống cùng những lời phú chúc di ngôn từ cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ: “tiếp nối sự nghiệp phiên dịch Thánh điển của Hội đồng Phiên dịch Tam tạng dưới sự chỉ đạo của Viện Tăng Thống GHPGVNTN, được tổ chức qua hội thảo của Chư tôn Trưởng lão tại Viện Đại học Vạn Hạnh, ngày 20 – 22/10/1973”.

Nay, Hội Đồng Hoằng Pháp đã chính thức hoạt động qua các lãnh vực Phật sự như sau:

  1. Ban Phiên Dịch và Trước Tác: Phiên dịch Tam Tạng Việt Ngữ và đào tạo Tăng tài thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Tam Tạng.
  2. Ban Truyền Bá: Truyền bá Chánh Pháp đặc biệt chú trọng đến giới trẻ qua vai trò của chư vị giảng sư và giáo thọ.
  3. Ban Báo Chí: Phổ biến thông tin Phật sự, các văn kiện và tài liệu của GHPGVNTN, các nghiên cứu Phật học và ấn tống Đại Tạng Kinh VN, xuất bản kinh sách, phát hành báo chí Phật giáo.
  4. Ban Bảo Trợ: Vận động sự đóng góp tịnh tài từ thập phương thiện tín để thực hiện tất cả các Phật sự trong 3 lãnh vực nói trên.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý đồng hương Phật tử phát tâm Bồ -Đề bảo trợ các Phật sự nêu trên bằng cách:

  • Ủng hộ $5/tháng trong vòng 1 năm ($60), 2 năm ($120) hoặc 3 năm ($180).
  • Hoặc tùy hỷ phát tâm ủng hộ tịnh tài một lần.

Thay mặt Ban Bảo Trợ chúng tôi thành kính thâm tạ quý ân nhân Phật tử xa gần. Hồi hướng công đức này lên Tam Bảo chứng minh và nguyện chúc quý vị cùng gia quyến vô lượng an khang, vô lượng cát tường.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát – tác đại chứng minh.

PL.2565 Mississauga ngày 10 tháng 6 năm 2021
TM. Ban Bảo Trợ
Trưởng Ban
(ấn ký)
Tỳ Kheo Thích Tâm Hòa

Ủng hộ qua thư xin gửi về các địa chỉ sau đây:

Thích Tâm Phương (Quảng Đức Monastery)
105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel. 61-
9357-3544 Email:
vienchutvquangduc@gmail.com

Thích Quảng Đạo (Khánh Anh Pagode)
8 rue François-Mauriac (Parc Aux Lièvres) 91000 Évry-France
Tél.
01.64.93.55.56 – 07.70.07.33.99.Email:
thichquangdao@khanhanh.fr

Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh (Thiền Tịnh Đạo Tràng)
11502 Daniel Avenue Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.
Tel. (714) 266-4171 (Cell) Email: dieutanhthich@yahoo.com

Ni Sư Thích Nữ Bảo Quang (Ananda Vietnamese Buddhist Cultural Center Society of BC)
3195 Kingsway, Vancouver, BC V5R 5K2 Canada Tel. (604) 908-9981

* Tại Canada, xin chuyển khoản (wire) như sau:

E-Transfer hoặc Global Transfer: hoangphapananda21@gmail.com.
Direct Deposit: CIBC Bank – Account# 0681029-33217 Branch Transit# 06810

* Ngoài Canada, xin chuyển khoản (wire) với thông tin sau đây:

Business Name: ANANDA VIETNAMESE BUDDHIST CULTURAL CENTRE SOCIETY OF BC
Transit number: 06810
Account number: 2933217
Institution number: 010
Bank address: 4493 Main Street, Vancouver, BC, V5V 3R2
Swift Code:  CIBCCATT

Hiển thị thêm
Back to top button