Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Đệ Tam Tăng Thống GHPGVNTN

I. Thân thế: Đức Đại Lão Hòa Thượng Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN là thế hệ thứ 8 của phái Thiền Thiệt Diệu Liễu Quán, Pháp danh Trừng Nguyên, Hiệu Đôn Hậu. Xuất gia và thọ cụ túc với Hòa Thượng Bổn sư là Tổ Tâm Tịnh, khai sơn chùa Tây Thiên Huế, sau các Pháp huynh là quý Hòa Thượng Giác Nguyên, Giác Viên, Giác Tiên, Giác Nhiên… Thế danh của Đức Đại Lão Hòa Thượng là Diệp Trương Thuần, … Continue reading Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Đệ Tam Tăng Thống GHPGVNTN