Viện Tăng Thống: Thông cáo báo chí – Cung yết Pháp hiệu Chư tôn Trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm Trung ương

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG
___________________________
VĂN PHÒNG CHÁNH THƯ KÝ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Nhân Lễ tưởng niệm húy nhật Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), ngày 29 tháng giêng năm Giáp Thìn (nhằm ngày 09 tháng 03 năm 2024), Chư tôn đức Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống đã vân tập về Chùa Từ Hiếu, Quận 8 thành tâm tưởng niệm bậc Giáo hội Đạo sư, cử hành nghi thức suy tôn Đệ Lục Tăng Thống, kiện toàn nhân sự Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương (HĐGPTƯ), Văn phòng Viện Tăng Thống GHPGVNTN.

Tại Đại hùng bửu điện, trước Giác linh đài Đức Đệ ngũ Tăng Thống, Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký kiêm Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN, HĐGPTƯ đã cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, trì tụng bài kệ tựa Thủ lăng nghiêm phụng thỉnh Tam bảo, Lịch đại Tổ sư, Chư Thánh tử đạo, Hồn thiêng sông núi dân tộc, Lịch đại Tăng thống, Giác Linh Chư Tôn đức Hội đồng Lưỡng viện đồng chứng minh và gia hộ cho Phật sự được viên thành.

Hòa thượng Thích Minh Tâm, Nhiếp sự trưởng Nhiếp sự vụ Thanh niên phụng hành ý chỉ của Chư tôn Trưởng lão HĐGPTƯ công bố biên bản Tăng nghị ngày 02 tháng 03 năm 2024 tại Tổ đình Phật Ân (nhân tuần bách nhật Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ).

Y chỉ trên tinh thần Hiến chương GHPGVNTN, khâm thừa Quy chế Lược yếu, và các Quyết định của Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký kiêm Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống ấn ký ban hành trong giai đoạn ngài phụng hành sự ủy thác của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống chính thức điều hành Giáo hội. HĐGPTƯ Viện Tăng Thống nguyện tiếp nối chí nguyện của Lịch đại Tổ sư, Chư vị Tăng Thống, và Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ trong việc duy trì mạng mạch GHPGVNTN, hướng dẫn bốn chúng đệ tử học đạo và hành đạo giữa các cộng đồng thế tục mà không đi lạc ngoài Pháp và Luật được thiện thuyết bởi Đức Thế Tôn, được lưu truyền trong Tam Tạng Thánh Giáo. Để dòng sinh mệnh lịch sử của GHPGVNTN được kế tục, HĐGPTƯ Viện Tăng Thống bằng tinh thần hòa hợp, thanh tịnh nêu cao phẩm tính chánh hành, trực hành, nhu nhuyến hành, đồng khể thú trước bảo tòa Tôn sư thành kính tác bạch dâng tâm nguyện của tứ chúng, cung kính suy tôn Giác linh ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ đăng lâm bảo vị ĐỆ LỤC TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Tâm cung tuyên bảng Cung yết của HĐGPTƯ chính thức suy cử:

– Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước An đăng lâm pháp tịch Tăng Trưởng HĐGPTƯ Viện Tăng Thống GHPGVNTN.

– Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thắng đăng lâm pháp tịch Chánh Thư Ký Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN.

– Hòa thượng Thích Minh Nghĩa đăng lâm pháp tịch Thủ Tòa Hoằng Giới.

– Hòa thượng Thích Thái Hòa đăng lâm pháp tịch Thủ Tòa Hoằng Giáo.

Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thắng cung kính tiếp nhận ấn tín của Viện Tăng Thống và chính thức cử hành nghi thức khai ấn.

HĐGPTƯ Viện Tăng Thống đảnh lễ Tam bảo, Lịch đại Tổ sư, Lịch Đại Tăng Thống, Chư tôn đức Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN đã viên tịch, nguyện tiếp nối sứ mạng:

“Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc”.

Pháp lễ thành tựu viên mãn với nghi thức tuyên tụng tứ hoằng thệ nguyện, hồi hướng công đức.

Chùa Từ Hiếu Phật Lịch 2567
ngày 09-03-2024.
Trưởng Phòng Hành Sự
Thích Nguyên Lý


Thủ trì ấn tín Viện Tăng Thống GHPGVNTN (Ảnh: gdptthegioi)
Trưởng lão HT Thích Đức Thắng, Chánh Thư ký Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống khai ấn (Ảnh: gdptthegioi)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG
HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
______________________

CUNG YẾT

Y chỉ Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất,

Phụng hành Quy chế lược yếu Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và Văn phòng Viện Tăng Thống làm văn bản pháp quy cho cơ cấu tổ chức của HĐGPTƯ và Văn phòng Viện Tăng Thống GHPGVNTN giám sát và điều hành mọi sinh hoạt Pháp sự và Tăng sự của Giáo hội đã được chuẩn y qua quyết định số 02/VTT/HĐGPTW/CTK/QĐ ngày 29 tháng 12 năm 2022. 

Khâm thừa quyết định số 03/VTT/HĐGPTW/CTK/QĐ, ban hành bởi đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư ký kiêm Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống, ấn ký ngày 29 tháng 12 năm 2022 về việc thỉnh cử nhân sự Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống.

Phụng hành Cung yết Pháp hiệu Chư tôn Trưởng lão Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, ban hành bởi đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư ký kiêm Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống, ấn ký ngày 25 tháng 04 năm Quý Mão.

Chiếu Biên bản Tăng nghị của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, vân tập tại Tổ đình Phật Ân ngày 02 tháng 03 năm 2024.

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG VIỆN TĂNG THỐNG GHPGVNTN

CUNG YẾT

Pháp hiệu Chư tôn Trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm Trung ương

Tăng trưởng: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước An, Chùa Hải Đức, Khánh Hòa.

Chánh Thư ký Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống: Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thẳng, Viện chủ Chùa An Linh, Quận 12, Tp.HCM (Sài Gòn).

A. PHÁP TỊCH QUỐC NỘI:

 1. Hòa thượng Thích Phước Trí, Trú trì Chùa Vạn Phước, Q.11, Tp.HCM (Sài Gòn).
 2. Hòa thượng Thích Minh Nghĩa, Trú trì Chùa Giác Nguyên, Q.4, Tp.HCM (Sài Gòn), Thủ Tòa Hoằng Giới.
 3. Hòa thượng Thích Thái Hòa, Trú trì Chùa Phước Duyên, Tp. Huế, Thủ Tòa Hoằng Giáo.
 4. Hòa thượng Thích Minh Tâm, Viện chủ Chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai.
 5. Hòa thượng Thích Thiện Dương, Viện chủ Tổ đình Linh Sơn, Vạn Ninh, Khánh Hòa.
 6. Hòa thượng Thích Hạnh Nguyện, Viện chủ Chùa Tân Chánh, Diên Khánh, Khánh Hòa.
 7. Hòa thượng Thích Minh Bảo, Trú trì Tịnh thất Hư Vân, Bà Rịa Vũng Tàu.
 8. Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Trú trì Chùa Từ Hiếu, Q.8, Tp.HCM (Sài Gòn).
 9. Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trú trì Tịnh thất Lộc Uyển, Hốc Môn, Tp.HCM (Sài Gòn).

B. PHÁP TỊCH QUỐC NGOẠI:

 1. Hòa thượng Thích Như Điển, Phương trượng Tổ đình Viên Giác, Hannover, Đức Quốc.
 2. Hòa thượng Thích Minh Đạt, Viện chủ Chùa Quang Nghiêm, Stockton, CA, Hoa Kỳ.
 3. Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Viện Chủ Chùa Phật-đà, San Diego, CA, Hoa Kỳ.
 4. Hòa thượng Thích Thiện Quang, Viện Chủ Chùa Bát Nhã, Calgary, Canada
 5. Hòa thượng Thích Bổn Đạt, Viện chủ Chùa Phổ Đà, Ottawa, Canada.

Từ Hiếu Tự, Phật lịch 2567,
ngày 29 tháng Giêng năm Giáp thìn
(ngày 09 tháng 03 năm 2024)
Thừa Ủy nhiệm
Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương,
Chánh Thư Ký Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống
Tỳ-Kheo Thích Đức Thắng

Nơi nhận:
– Kính đệ trình Chư tôn Trưởng lão chứng tri
– Các Nhiếp Sự vụ, Phòng Hành sự, Ban Báo chí
(Y giáo phụng hành và Phổ biến)
– Lưu Hồ sơ Viện Tăng Thống

Hiển thị thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button